Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

19.7.2021

Změna způsobu publikace veřejnoprávních smluv

Změna způsobu publikace veřejnoprávních smluv (dále jen „VPS“) od 01.01.2022 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jímž se mj. mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.2021

Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (viz příloha). Tento zákon nabývá účinnosti (většina jeho ustanovení) 01. 06. 2021. K datu účinnosti tohoto zákona o evidenci skutečných majitelů je pak navázána účinnost některých ustanovení zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.Tento zákon č. 527/2020 Sb. mimo jiné s účinností od 01. 06. 2021 mění též zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  - viz část devátá a část dvacátá první – viz příloha. Tato novela zavádí povinnost zkoumat skutečné majitele právnických osob podle zákona o evidenci skutečných majitelů, a to jak v případě veřejných zakázek, tak v případě poskytování dotací. 

8.2.2021

Nový zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ve Sbírce zákonů vyšel  zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz příloha). Tento právní předpis zavádí s účinností od 01. 01. 2022 elektronickou sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 

Zároveň se shora uvedeným zákonem vyšel ve Sbírce zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz příloha). Tímto zákonem dochází k novelizaci velkého množství právních předpisů, a to s účinností opět od 01. 01. 2022 (velká většina ustanovení).

 

18.1.2021

Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tzv. Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad bude v intencích tohoto metodického materiálu postupovat v případě kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku zákona o střetu zájmů. Standardy naleznete v příloze.

19.2.2020

Porušení povinnosti při správě cizího majetku, škoda, § 220 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

Obec může disponovat se svým majetkem (prodávat ho, pronajímat apod.) z ekonomického hlediska i méně výhodně, než jak by to odpovídalo povinnosti sjednat cenu ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (§ 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto není vyloučeno, aby obec poskytla svůj majetek (např. byt) jiné osobě do nájmu nikoli za nejvyšší dosažitelné nájemné, je-li jeho sjednaná výše nebo bezplatnost nájmu odůvodněna jiným důležitým zájmem obce (§ 38 odst. 1 zákona o obcích), např. nutností plnit sociální, kulturní či obdobné funkce, jejichž prostřednictvím obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (§ 2 odst. 2 zákona o obcích).

19.2.2020

Právo na informace: dobrovolný svazek obcí jako povinný subjekt

Dobrovolné svazky obcí ve smyslu § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřízené k uspokojování veřejných potřeb samosprávného charakteru, resp. za veřejným účelem, jsou povinnými subjekty ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

23.10.2019

Číslování budov

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ