Žádost o individuální dotaci

2. 9. 2016 Autor: Tomáš Záviský

Informace k podávání žádostí o individuální dotaci.

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je možné podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje. Tato novela stanovila také povinné minimální údaje, které musí žádost obsahovat. Jde o:

- název žadatele, sídlo a identifikační číslo žadatele,

- požadovanou částku,

- účel, na který žadatel chce použít,

- dobu, v níž má být dosaženo účelu (začátek a konce tohoto období nastavte dostatečně dlouho před zahájením realizace projektu a po jeho ukončení pro doručení účetních dokladů a závěrečné zhodnocení),

- odůvodnění žádosti,

- je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě, osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

- den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc

- seznam příloh žádosti.

Zároveň musí žadatel splnit povinnost stanovenou nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a předložit čestné prohlášení k poskytnutým podporám malého rozsahu (de minimis). Formulář čestného prohlášení najdete v přiložených souborech.

Žádost se zpracovává formou dopisu a společně s dalšími požadovanými dokumenty ji žadatel zašle v písemné podobě na adresu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Dokumenty je možné doručit také osobně na podatelnu Královéhradeckého kraje (Po, St: 8:00 – 17:00 hod., Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00 hodin).

Soubory ke stažení