Integrace národnostních menšin, azylantů a integrace cizinců

21. 7. 2021 Autor: Martina Smudková

Pracovník zodpovědný za agendu národnostních menšin, azylantů a integrace cizinců zajišťuje koncepční, metodické, koordinační činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy kraje týkajících se této problematiky. Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců. Zabezpečuje souhrnné práce při zajišťování stavu dílčích úseků státní správy nebo samosprávy týkající se národnostních menšin a cizinců, zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice integrace národnostních menšin a cizinců v Královéhradeckém kraji. Připravuje souborné zprávy o situaci národnostních menšin a o jejich potřebách na území kraje, zpracovává stanoviska k návrhům zákonů a právních předpisů týkajících se práv národnostních menšin, zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, sociálních služeb, společenského a kulturního života, spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, s obecními úřady v kraji, s regionálními nevládními neziskovými organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a minoritami, při přípravě rozvojových dokumentů kraje a programů sociální prevence. Podílí se na realizaci Státního integračního programu v kraji a na naplňování Koncepce integrace cizinců a azylantů v ČR. Ve své práci se řídí mj. zákonem č. 325/1999 Sb. o azylu, zákonem č. 326/199 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a předpisy souvisejícími, metodickým pokynem MV ČR – odboru pro azylovou a migrační politiku a instrukcemi MV ČR a jejich novelizacemi, zveřejňovanými ve věstníku vlády ČR.

Kontaktní pracovník:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje:

Ing. Zdeňka Plocová, MBA, metodička sociální práce na obci, koordinátorka prevence Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb

telefon: +420 495 817 380, 736 521 834

e-mail: zplocova@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo vnitra České republiky:

Odbor azylové a migrační politiky Poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7 telefon: 974 832 495, 974 832 502, 974 833 530

E-mail: ředitelství OAMP: opu@mvcr.cz , oddělení azylového řízení: opuar@mvcr.cz , oddělení azylové legislativy: oampoal@mvcr.cz , oddělení zahraničních vztahů a informací o zemích původu: opuiozp@mvcr.cz oddělení integrace cizinců a azylantů: ina@mvcr.cz oddělení evidenčně analytické: opuea@mvcr.cz , oddělení organizační: opuorg@mvcr.cz , oddělení pro Evropskou unii a mezinárodní právo: opueu@mvcr.cz

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové:

Tel.: +420 492 604 940

E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz,

WEB: http://cizincihradec.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/cizincihradec

 

Spolupracující instituce:

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, které provozuje Diecézní katolická charita Hradec Králové

Posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí osob s udělenou mezinárodní ochranou a cizinců ze zemí EU.

Odkaz web: http://cizincihradec.cz/o-nas/

Kontakt: Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), 500 02 Hradec Králové, tel: +420 492 604 940, e-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

Cizinci v České republice Stránky seznamují se zásadními dokumenty a poskytují nezbytné informace umožňující jednotný postup v realizaci integrace cizinců v České republice. Jsou určeny pro zaměstnance MPSV a dalších orgánů státní správy i samosprávy, jakož i nestátním neziskovým organizacím, akademické obci i veřejnosti. Informace na těchto stránkách se vztahují především na občany třetích zemí, nikoliv občany členských zemí Evropské unie. https://www.cizinci.cz/

 

Další důležité odkazy:

https://cizincihradec.cz/odkazy/

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Cizinci v České republice Stránky seznamují se zásadními dokumenty a poskytují nezbytné informace umožňující jednotný postup v realizaci integrace cizinců v České republice. Jsou určeny pro zaměstnance MPSV a dalších orgánů státní správy i samosprávy, jakož i nestátním neziskovým organizacím, akademické obci i veřejnosti. Informace na těchto stránkách se vztahují především na občany třetích zemí, nikoliv občany členských zemí Evropské unie. Více zde.

 

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“

Kurzy jsou od 1.1.2021 povinné dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb. pro nově příchozí cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Kurz v rozsahu 4 hodin je tlumočen.

Kurzy budou realizovat v jednotlivých krajích Integrační centra (http://www.integracnicentra.cz/).

Nyní nemohou probíhat, je možná pouze registrace cizinců v systému https://frs.gov.cz/

Aktuální informace ke kurzům naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

 

Státní integrační program pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících

Vláda na svém usnesení ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících schválila „Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v následujících letech“

Příloha:

Příloha k usnesení vlády ČR k SIP – Zásady

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Plocová, MBA zplocova@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 380, 736 521 834

 

Soubory ke stažení