1.1 - Jak požádat o informace

21. 12. 2017

Jak požádat o informace Královéhradecký kraj a jeho orgány ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   1
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Jak požádat o informace Královéhradecký kraj a jeho orgány ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o informacích“), stanovuje Královéhradeckému kraji a jeho orgánům povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Nelze poskytnout informaci, která má povahu: utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích, obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích (a § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10 zákona o informacích, předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11 zákona o informacích, osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 12 zákona o informacích. Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Žadatel musí podat žádost v souladu s ust. § 14 zákona o informacích. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o informacích. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna krajského úřadu. Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu, není žádostí podle zákona o informacích. Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam. Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Královéhradecký kraj
  Orgány Královéhradeckého kraje:
  • Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
  • Rada Královéhradeckého kraje
  • Hejtman kraje
  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
  Je-li žádost o informace ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje adresována orgánu Královéhradeckého kraje, podle § 94 odst. 1 věty prvé zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, k řízení je příslušný Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Krajský úřad Královéhradeckého kraje má sídlo na adrese:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje
  Pivovarské náměstí 1245
  Hradec Králové 3
  500 03
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Obraťte se na jednotlivé odbory krajského úřadu, k jejichž působnosti se žádost o informaci vztahuje. V případě, že nevíte, který odbor krajského úřadu má danou problematiku ve své působnosti, lze se s žádostí o poskytnutí informace obrátit na odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností a dozoru obcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Žádost o poskytnutí informací lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny krajského úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu.

  Úřední hodiny:

  Pondělí 8.00 - 17.00
  Úterý 8.00 - 14.00
  Středa 8.00 - 17.00
  Čtvrtek 8.00 - 14.00
  Pátek 8.00 - 14.00
  Elektronická podatelna: posta@kr-kralovehradecky.cz (e-mail)
  Datová schránka Královéhradeckého kraje
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona. Pro usnadnění postupu při poskytování informací doporučujeme použít formulář, který je zveřejněn na internetových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/9--zadosti-o-informace-156/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  Královéhradecký kraj stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 17 tohoto zákona a s nařízením číslo 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

  Tento sazebník je zpracován a použitelný také pro vyřizování žádostí dle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 předmětného zákona.

  Nepřesáhnou-li náklady na vyřízení žádosti částku Kč 100,-, bude informace poskytnuta žadateli zdarma; to neplatí, jde-li o opakované poskytnutí informací obdobného charakteru témuž žadateli.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  Ceny jsou uvedeny včetně DPH. (Sazebník platí od 1.1.2018)

   

  1. Kopírování a tisk dokumentů

  a) černobíle

  formát cena v Kč/list
   A4  - jednostranně 3,-
  - oboustranně 4,-
   A3  - jednostranně 5,-
  - oboustranně 7,-

  b) barevně

  formát cena v Kč/list
   A4  - jednostranně 5,-
  - oboustranně 7,-
  -digitání foto 16,-
   A3  - jednostranně 10,-
  -oboustranně 15,-
  -digitální foto 30,-

  2. Skenování (převedení do elektronického formátu)

  format cena v Kč/list
  A4 jednostranná automaticky 2,-
  oboustranná automaticky 3,-
  jednostranná ručně ze skla 3,-
  oboustranná ručně ze skla 4,-
  A3 jednostranná automaticky 4,-
  oboustranná automaticky 5,-
  jednostranná ručně ze skla 5,-
  oboustranná ručně ze skla 6,-

  3. Poskytnutí informací na nosiči dat

  nosič dat cena v Kč/ks
  CD-R 18,-
  DVD-R 25,-

  4. Náklady za odeslání

  Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí aktuálním ceníkem poštovních služeb České pošty s. p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli (ceny pro uživatele výplatních strojů).

  5. Telekomunikační poplatky

  Poplatky za použití telekomunikačních zařízení v souvislosti s poskytnutím informace se řídí tarify provozovatelů, platnými ke dni použití těchto zařízení.

  6. Hodinová sazba

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat apod.), účtuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje žadateli za takové vyhledání informací částku 200,- Kč za každou započatou hodinu práce úředníka.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.
  O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení. Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti. Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena a o této skutečnosti bude žadatel písemně informován Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Královéhradeckého kraje a jeho orgánů, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Pokud Královéhradecký kraj nebo jeho orgán odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou stanoveny.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Žádost lze podat e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu na adresu elektronické podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraj. Žádost lze podat také prostřednictvím datové schránky.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Sb.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání se spolu se spisovým materiálem předkládá nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůtu nelze prodloužit. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo se stanovenou výší náhrady nákladů. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost může vyřídit povinný subjekt do 7 dnů ode dne doručení, pokud jí zcela vyhoví, jinak ji předloží nadřízenému orgánu, který o ní rozhodně do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:
  Internetové stránky Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, které se zabývají problematikou informačního zákona www.mvcr.cz/clanek/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Na internetových stránkách Královéhradeckého kraje na adresách: Na Portálu veřejné správy na adrese:
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, oddělení stížností a dozoru obcí
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Vladimír Kučera, tel: 495817585, e-mail: vkucera@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  25.2.2010
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  21.12.2017
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: