Informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle ust. § 35

20. 5. 2020

Informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle ust. § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

Prohlášení přijímají krajské úřady podle místa trvalého pobytu fyzické osoby (dále jen prohlašovatel). Pro prohlašovatele s trvalým pobytem na území Královéhradeckého kraje je příslušným úřadem:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pivovarské náměstí 1245
Odbor správní a krajský živnostenský úřad
Oddělení vnitřní správy
500 03 Hradec Králové

Doporučujeme všem žadatelům, aby si pro podání své žádosti předem telefonicky sjednalikonkrétní termín, na níže uvedených telefonních číslech:

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou:
Mgr. Miloslava Černá, tel. 495 817 438, kancelář č. 402, mcerna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové a Jičín:
Mgr. Petra Novotná, tel. 495 817 155, kancelář č. 402, pnovotna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Náchod:
Bc. Simona Rybová, tel. 495 817 425,
kancelář č. 401, srybova@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Trutnov:
Dagmar Burešová, tel. 495 817 439,
kancelář č. 401, dburesova@kr-kralovehradecky.cz

K nabytí občanství po učinění prohlášení dojde, pokud prohlašovatel splňuje tyto podmínky:

  • a) má na území České republiky (Královéhradeckého kraje) povolen trvalý pobyt,
  • b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
  • c) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení 18 let věku.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

  • a) rodný list,
  • b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • c) doklad o bezúhonnosti ve státech (výpis z rejstříku trestů z cizích států), ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
  • d) doklady prokazující faktické zdržování se na území ČR po dobu nejméně alespoň dvou třetin povoleného pobytu, např.: vysvědčení ze základní, střední, vysoké školy, potvrzení z mateřské školy, potvrzení o absolvované praxi, potvrzení zaměstnavatele, očkovací průkaz, potvrzení z evidence Úřadu práce, další doklady
  • e) správní poplatek 500 Kč
  • f) průkaz povolení k trvalému pobytu a cestovní pas

Cizojazyčné matriční doklady musí být předložené v originále nebo ověřené fotokopii. Musí mít náležitosti veřejné listiny = listiny musí být opatřeny doložkou Apostille nebo superlegalizace v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a musí být přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem registrovanýmu krajského soudu.

Postup:

Přijetím prohlášení u krajského úřadu je zahájeno a vedeno správní řízení.

Krajský úřad v rámci vedeného správního řízení vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra (OAMP) k délce povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky. Následně pak zkoumá a ověřuje, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky pro nabytí státního občanství ČR prohlášením.

Nejsou-li podmínky splněny, rozhodne krajský úřad (ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), že prohlašovatel státní občanství ČR nenabyl.

Jsou-li podmínky splněny, vydá o nabytí státního občanství České republiky doklad „Listinu o nabytí státního občanství České republiky“.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství ČR.

Soubory ke stažení