Informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle ust. § 31

20. 5. 2020 Autor: admin admin

Informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle ust. § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

Prohlášení přijímají krajské úřady podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu fyzické osoby (dále jen prohlašovatel). Pro prohlašovatele s trvalým pobytem na území Královéhradeckého kraje je příslušným úřadem:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pivovarské náměstí 1245
Odbor správní a krajský živnostenský úřad
Oddělení vnitřní správy
500 03 Hradec Králové

Doporučujeme všem žadatelům, aby si pro podání své žádosti předem telefonicky sjednalikonkrétní termín, na níže uvedených telefonních číslech:

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou:
Mgr. Miloslava Černá, tel. 495 817 438, kancelář č. 402, mcerna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové a Jičín:
Mgr. Petra Novotná, tel. 495 817 155, kancelář č. 402, pnovotna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Náchod:
Bc. Simona Rybová, tel. 495 817 425,
kancelář č. 401, srybova@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Trutnov:
Dagmar Burešová, tel. 495 817 439,
kancelář č. 401, dburesova@kr-kralovehradecky.cz

 

 • 1. Prohlášením může nabýt státní občanství ČR fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., tj. před 01.01.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a SSSR o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.
   
 • 2. Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky anebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
   
 • 3. Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

 • a) rodný list,
 • b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.
 • f) správní poplatek 500 Kč
 • g) doklad totožnosti

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle odstavce 3. K prohlášení kromě výše uvedených dokladů připojí:

 • a) rodný list dítěte
 • b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství ČR s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.
 • c) u dítěte staršího 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem (úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud vyjádří svůj souhlas před příslušným správním orgánem)

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

 • a) rodný list dítěte
 • b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

Matriční doklady musí být předložené v originále nebo ověřené fotokopii.

Cizojazyčné listiny musí mít náležitosti veřejné listiny = listiny musí být opatřeny doložkou Apostille nebo superlegalizace v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a musí být přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem registrovaným u krajského soudu.

Postup:

Přijetím prohlášení u krajského úřadu je zahájeno a vedeno správní řízení.

Krajský úřad posuzuje předložené listiny, popř. provádí další šetření státního občanství. Nejsou-li podmínky zákona splněny, rozhodne krajský úřad (ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), že prohlašovatel státní občanství ČR nenabyl.

Jsou-li podmínky splněny, vydá o nabytí státního občanství České republiky doklad „Listinu o nabytí státního občanství České republiky“.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytístátního občanství ČR.

Soubory ke stažení