USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Podpora veřejně prospěšných projektů v roce 2012 a 2013; Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012; Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1. 37 0 1
Schválení ověřovatelů zápisu
2. 35 0 0
Návrh MUDr. Drymla na zařazení bodu: Projednání vyrovnávací platby za poskytnutí veřejné služby pro rok 2012 nemocnici ve Vrchlabí (ČNHK s.r.o.) podle klíče, kterým se počítají vyrovnávací platby ostatním nemocnicím v Královéhradeckém kraji, a které dostaly ostatní nemocnice v kraji
3. 7 12 15
Schválení programu zasedání
4. 35 1 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
7. ZK/30/2154/2012 32 0 1
2. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012
8. ZK/30/2155/2012 36 0 0
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
9. ZK/30/2156/2012 37 0 1
4. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
10. ZK/30/2157/2012 38 0 0
5. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2012, odvětví školství - V. změna
11. ZK/30/2158/2012 34 0 1
6. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - odvětví zdravotnictví
12. ZK/30/2159/2012 37 1 0
7. Návrh na schválení projektového záměru financovaného z komunitárního programu Evropa pro občany
13. ZK/30/2160/2012 36 0 0
8. Volba přísedící Krajského soudu v Hradci Králové
14. ZK/30/2161/2012 29 0 2
9. Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2013
15. ZK/30/2162/2012 38 0 0
10. Žádost Římskokatolické farnosti Nechanice o změnu názvu projektu 12KPG02-0074
16. ZK/30/2163/2012 33 0 1
11. Žádost obce Staré Buky o změnu využití přidělené dotace v dotačním programu Obnova památkové péče na území Královéhradeckého kraje
17. ZK/30/2164/2012 29 1 6
12. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2012
18. ZK/30/2165/2012 36 0 1
13. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2012
19. ZK/30/2166/2012 35 0 0
14. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2013
20. ZK/30/2167/2012 30 0 1
15. Seznam grantových projektů doporučených Výběrovou komisí k realizaci v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.43 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21. ZK/30/2168/2012 34 0 1
16. Seznam grantových projektů doporučených Výběrovou komisí k realizaci v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.20 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22. ZK/30/2169/2012 30 0 1
17. Seznam grantových projektů doporučených Výběrovou komisí k realizaci v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.21 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23. ZK/30/2170/2012 32 0 0
18. Seznam grantových projektů doporučených Výběrovou komisí k realizaci v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.10 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
24. ZK/30/2171/2012 32 0 1
19. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25. ZK/30/2172/2012 34 0 1
20. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
26. ZK/30/2173/2012 33 1 0
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje - Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
27. ZK/30/2174/2012 28 1 5
22. Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s realizací projektu financovaného z Operačního fondu Životní prostředí (OPŽP) „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik“
28. ZK/30/2175/2012 29 0 0
23. Poskytnutí neinvestiční dotace obci Jetřichov na kofinancování dotace z OPŽP - projekt „JETŘICHOV – PASA, sanace staré ekologické zátěže“
29. ZK/30/2176/2012 32 0 0
24. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2012 – IV.
30. ZK/30/2177/2012 34 0 0
25. Úprava fixní úrokové sazby v Nájemní (leasingové) smlouvě
31. ZK/30/2178/2012 32 0 1
26. Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb
33. ZK/30/2180/2012 35 0 0
27. Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2013 na Úřad vlády ČR
34. ZK/30/2181/2012 37 0 0
28. Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje pro období 2012 až 2016
35. ZK/30/2182/2012 36 0 1
29. Schválení úpravy pravidla dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 pro Občanské sdružení Orion – služba Centra denních služeb
36. ZK/30/2183/2012 35 1 0
30. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí na rok 2012
37. ZK/30/2184/2012 36 0 0
31. Dohoda o vyrovnání ručitelského závazku
38. ZK/30/2185/2012 36 0 1
32. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012.
39. ZK/30/2186/2012 34 0 1
33. Žádost DSO Region Orlické hory - poskytnutí dotace
40. 16 10 8
34. Poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti místních akčních skupin
41. ZK/30/2187/2012 34 0 1
35. Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012
42. ZK/30/2188/2012 34 0 1
36. Návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Labskou stezkou o. s.
43. ZK/30/2189/2012 34 0 1
37. Návrh na rozšíření projektu Programu obnovy venkova – obec Nemyčeves
44. ZK/30/2190/2012 34 0 0
38. "Neinvestiční účelově vázaný příspěvek Centru EP za účelem ""Aktualizace databáze brownfields a rozvojových ploch Královéhradeckého kraje"" "
45. ZK/30/2191/2012 30 0 1
39. Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Základní škole, Náchod, Pavlišovská 55 (IČ: 70996504) a SK Náchod (IČ: 48653586).
46. ZK/30/2192/2012 30 0 0
40. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje
47. ZK/30/2193/2012 32 0 0
41. Návrh změny zástupce Královéhradeckého kraje v dozorčí radě FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s.- STAŽENO
42. "Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Z&S Apache Team, o. s. na organizaci závodu Mistrovství ČR MTB 2012 a investičních účelových dotací Auto klubu v AČR Nová Paka na nákup pozemků a TJ Bruslařský klub Nová Paka na dokončení ""Modernizace a rozšíření ski areálu Máchovka Nová Paka"" - II. etapa ""Rozšíření a prodloužení sjezdové tratě "
48. ZK/30/2194/2012 32 1 1
43. Informace o soudním sporu v právní věci žalobce Ing. Josefa Barvínka
32. ZK/30/2179/2012 37 0 0
44. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
49. ZK/30/2195/2012 33 0 1
45. Zpráva o činnosti spol. OREDO s.r.o. za r.2010 a 2011
50. ZK/30/2196/2012 33 0 0
46. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
51. ZK/30/2197/2012 32 0 0
47. Zpráva o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
52. ZK/30/2198/2012 32 0 0
Návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 48 až 73
53. 31 0 1
Návrh na sloučení hlasování o bodech č. 48 - 73 mimo bod č. 49
54. 31 0 0
hlasování o bodech č. 48 - 73 mimo bod č. 49
55. 30 1 0
48. Přeložka silnice III/3161 Kostelec nad Orlicí – návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků - část 1.
55. ZK/30/2199/2012 30 1 0
49. Návrh na majetkoprávní vypořádání staveb pozemních komunikací v rámci uspořádání dopravního řešení města Třebechovice pod Orebem
56. ZK/30/2200/2012 27 1 1
50. Návrh na darování části pozemku v k. ú. Tetín obci Tetín
55. ZK/30/2201/2012 30 1 0
51. Návrh na darování pozemků v k. ú. Horní Staré Město a obci Trutnov městu Trutnov
55. ZK/30/2202/2012 30 1 0
52. Návrh na darování pozemků v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice městu Hořice
55. ZK/30/2203/2012 30 1 0
53. Návrh na darování pozemků v k. ú. Rudník, okr. Trutnov do vlastnictví obce Rudník
55. ZK/30/2204/2012 30 1 0
54. Návrh na darování pozemků v k. ú. Mostek, okr. Hradec Králové do vlastnictví obce Mostek
55. ZK/30/2205/2012 30 1 0
55. Návrh na darování pozemků v k. ú. Vrbice nad Cidlinou, okr. Jičín do vlastnictví obce Vrbice
55. ZK/30/2206/2012 30 1 0
56. Návrh na darování pozemku v k. ú. Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové do vlastnictví města Chlumce nad Cidlinou
55. ZK/30/2207/2012 30 1 0
57. Návrh na darování pozemku v k. ú. Čejkovice u Jičína a obci Podhradí do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
55. ZK/30/2208/2012 30 1 0
58. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Libřice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55. ZK/30/2209/2012 30 1 0
59. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Káranice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55. ZK/30/2210/2012 30 1 0
60. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55. ZK/30/2211/2012 30 1 0
61. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Libáň od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55. ZK/30/2212/2012 30 1 0
62. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nadslav a obci Střevač od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55. ZK/30/2213/2012 30 1 0
63. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Debrné a obci Trutnov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55. ZK/30/2214/2012 30 1 0
64. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. a obec Náchod
55. ZK/30/2215/2012 30 1 0
65. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Trutnov
55. ZK/30/2216/2012 30 1 0
66. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Náchod
55. ZK/30/2217/2012 30 1 0
67. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Dvůr Králové nad Labem
55. ZK/30/2218/2012 30 1 0
68. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obec Hořice
55. ZK/30/2219/2012 30 1 0
69. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují
55. ZK/30/2220/2012 30 1 0
70. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Dvůr Králové nad Labem
55. ZK/30/2221/2012 30 1 0
71. Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
55. ZK/30/2222/2012 30 1 0
72. Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Malá Čermná a obec Hronov
55. ZK/30/2223/2012 30 1 0
73. Převod nemovitostí v areálu bývalé nemocnice v Opočně do vlastnictví města Opočna
55. ZK/30/2224/2012 30 1 0
74. Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2012 (kapitola 18 - zastupitelstvo kraje)
57. ZK/30/2225/2012 27 1 4
75. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na řízení a administraci individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II
58. ZK/30/2226/2012 31 0 1
76. Návrh na změnu osob delegovaných podle ust. § 35 odst. 2 písm. I) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – OREDO s.r.o.
59. ZK/30/2227/2012 31 0 1
77. Smlouva o poskytnutí investiční dotace na opravu místní komunikace – ul. Zahradní – Bezručova v Sobotce
60. ZK/30/2228/2012 32 0 1
78. Vystoupení zástupce obce Police nad Metují a firmy HAUK s.r.o.
Návrh Bc. Plasse k bodu č. 78
5. 22 3 5
Návrh Bc. France k bodu č. 78
6. ZK/30/2153/2012 30 2 1
  Diskuse          

Soubory ke stažení