USNESENÍ z 29.zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2012; Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013; Podpora veřejně prospěšných projektů; Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a zásady poskytování dotací z tohoto programu

Omlouváme se za některé neúplné a jeden chybějící hlasovací protokol. Chyba byla způsobena technickou závadou.

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1. 37 0 2
Schválení ověřovatelů zápisu
2. 36 0 0
Schválení programu zasedání
3. 37 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
4. ZK/29/2065/2012 39 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
5. ZK/29/2066/2012 39 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6. ZK/29/2067/2012 38 0 0
4. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
7. ZK/29/2068/2012 37 0 0
5. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce odvětví sociální věci
8. ZK/29/2069/2012 37 0 0
6. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2012, odvětví školství - III. a IV. změna
9. ZK/29/2070/2012 37 0 0
7. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví kultury v roce 2012
10. ZK/29/2071/2012 36 0 0
8. Návrh na změnu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví zdravotnictví a kapitoly 15
11. ZK/29/2072/2012 38 0 0
9. Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
12. ZK/29/2073/2012 24 0 1
10. Návrh na podpis Dodatku k Dohodě o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Banskobystrickým samosprávným krajem
13. ZK/29/2074/2012 37 0 0
11. Udělení "Záslužné medaile Královéhradeckého kraje"
14. ZK/29/2075/2012 37 0 0
12. "Návrh na schválení projektového záměru „Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Republika Srbsko)"" "
15. ZK/29/2076/2012 35 0 1
13. Návrh na úpravu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2012
16. ZK/29/2077/2012 38 0 0
14. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2012
17. ZK/29/2078/2012 37 0 0
15. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013
pozměňujcí návrh Bc. Plasse k bodu č. 15
18. 12 10 12
pozměňujcí návrh p. Béma k bodu č. 15
19. 15 1 21
doplněný návrh Ing. Táborským k bodu č. 15
20. ZK/29/2079/2012 27 7 3
16. Prohlášení Letter of Comfort - potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru Centra evropského projektování a.s.
21. ZK/29/2080/2012 31 0 1
17. Sazebník pro stanovování výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek, který se použije pro řešení rozpočtové kázně s příjemci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - grantové projekty Královéhradeckého kraje
22. ZK/29/2081/2012 30 0 0
18. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 u grantového projektu č. CZ.1.07/1.3.01/01.0003
23. ZK/29/2082/2012 29 0 1
19. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
24. ZK/29/2083/2012 24 0 1
20. Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2013
25. ZK/29/2084/2012 28 0 0
21. Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2013
26. ZK/29/2085/2012 28 0 0
22. Návrh na schválení aktualizaci celkových výdajů projektů a finančních limitů
27. ZK/29/2086/2012 28 0 0
23. Zajištění financování aktivit Centra sdílených služeb - STAŽENO
24. Změna příjemce dotace v projektu 12ZPD06/0053 v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2012
28. ZK/29/2087/2012 27 0 1
25. Změna příjemce dotace v projektu 12ZPD02/0005 v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2012
29. ZK/29/2088/2012 30 0 0
26. Změna režimu poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
30. ZK/29/2089/2012 30 0 0
27. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2013
31. ZK/29/2090/2012 30 0 0
28. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti kultury a památkové péče v roce 2012
32. ZK/29/2091/2012 31 0 0
29. Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2013
33. ZK/29/2092/2012 33 0 0
30. Návrh na přerozdělení části výsledku hospodaření za r. 2011
s pozměň. návrhem Ing. Táborského
34. ZK/29/2093/2012 33 0 4
31. Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012 v Královéhradeckém kraji
35. ZK/29/2094/2012 32 0 1
32. Návrh odměny na dofinancování podílu k dotaci Ministerstva pro místní rozvoj za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 2011 Městysu Nový Hrádek
36. ZK/29/2095/2012 32 0 0
33. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013
37. ZK/29/2096/2012 28 0 3
34. Návrh na dorovnání dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012 obci Dobrá Voda u Hořic v dotačním titulu 4 - úroky z úvěru
38. ZK/29/2097/2012 32 0 1
35. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2012
39. ZK/29/2098/2012 33 0 1
36. Informace o průběhu realizace akce Strategická průmyslová zóna Solnice-Kvasiny
40. ZK/29/2099/2012 36 0 0
37. Strategická průmyslová zóna Vrchlabí
41. ZK/29/2100/2012 34 0 0
38. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zaplacení části DPH spadající pod režim reverse charge k základním opatřením navrženým pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. v projektu „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje – balíček č. 1“
42. ZK/29/2101/2012 31 0 0
39. Návrh na schválení převodu finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 13 na kapitolu 39 na kofinancování realizace aktivit E.1 a E.2 podpořených ze státního programu EFEKT 2012
43. ZK/29/2102/2012 34 0 0
40. Akční plán Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje na období 2012 - 2013.
44. ZK/29/2103/2012 32 0 0
41. Integrovaná studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji
45. ZK/29/2104/2012 34 0 0
42. Plnění ručitelského závazku SHČMS - krajské sdružení Královéhradeckého kraje
46. ZK/29/2105/2012 33 0 1
43. Žádost o prominutí odvodu za nedodržení smluvních podmínek SHČMS - Krajské a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje
47. ZK/29/2106/2012 30 0 1
44. Poskytnutí účelové dotace Svazku obcí Hradubická labská na náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu cyklostezky „Mechu a perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubice
  ZK/29/2107/2012 32 1 3
45. Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje
2. část
49. ZK/29/2108/2012 25 0 0
46. Model víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
2. část
s pozměň. návrhem Ing. Dernera - zmatečné hlasování
50. 25 0 0
s pozměň. návrhem Ing. Dernera
51. ZK/29/2109/2012 30 0 0
47. Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR
pozměňující návrh Bc. Plasse
52. 10 6 13
o původním návrhu
53. ZK/29/2110/2012 24 4 3
48. Návrh na prominutí úroků z půjčky poskytnuté obci Bezděkov nad Metují
54. ZK/29/2111/2012 28 1 2
49. Návrh na schválení mimořádné dotace pro Oblastní charitu Červený Kostelec, Prointepo a Senior centrum v rámci podpory sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012
2. část
55. ZRUŠENO
ZK/29/2112/2012
34 0 0
50. Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice
56. ZK/29/2113/2012 35 0 0
51. Schválení navýšení dotací z rezervy kraje v rámci podpory sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012
2. část
pozměňující návrh Ing. Dernera
61. ZK/29/2118/2012 34 0 2
52. Dodatek č.2 k Dohodě o prodloužení splatnosti závazku společnosti Silvatres HK a.s.
57. ZK/29/2114/2012 27 0 5
53. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“
58. ZK/29/2115/2012 35 0 0
54. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „EKO-KOM“
62. ZK/29/2119/2012 30 0 3
55. Zamítnutí žádosti obcí Kunčice nad Labem a Dolní Branná o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
63. ZK/29/2120/2012 32 1 1
56. Změna č. 25/2012 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
64. ZK/29/2121/2012 32 0 0
57. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2012 – III.
65. ZK/29/2122/2012 31 0 0
58. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013.
66. ZK/29/2123/2012 31 0 0
59. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KPM/27/2012
67. ZK/29/2124/2012 31 0 1
60. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KPM/25/2011
68. ZK/29/2125/2012 30 0 0
61. Návrh dodatku č. 2 Smlouvy o partnerství s městem Hradec Králové při realizaci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové
69. ZK/29/2126/2012 27 0 0
62. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2012
70. ZK/29/2127/2012 29 0 0
63. Zpráva o činnosti spol. Oredo s.r.o. 2010 a 2011 – STAŽENO
64. Dodatek č. 3 kupní smlouvy uzavřené s SÚS Královéhradeckého kraje a. s. na prodej movitých věcí
71. ZK/29/2128/2012 28 0 0
65. Zpráva o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období - STAŽENO
66. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období a zápisy z kontrol provedených výborem kontrolním
72. ZK/29/2129/2012 30 0 0
67. Návrh mimořádných odměn občanům kraje za práci ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a komisích Rady Královéhradeckého kraje
73. ZK/29/2130/2012 27 1 0
68. Informace o soudním řízení mezi Ing. Divišem Czerninem a Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově
74. ZK/29/2131/2012 32 0 0
69. Návrh na předložení žádosti o státní účelovou dotaci pro rok 2013 na zabezpečení péče o válečné hroby z války roku 1866
75. ZK/29/2132/2012 32 0 0
70. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace po dokončení stavby přeložky silnice III/31910
76. ZK/29/2133/2012 31 0 1
71. Pozemky v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem - STAŽENO
návrh Ing. Uchytila na stažení bodu č. 71 - zmatečné hlasování
77. 12 0 1
návrh Ing. Uchytila na stažení bodu č. 71
78. 28 0 2
návrh Ing. Uchytila na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování o bodech č. 72 - 90
79. 28 1 0
hlasování o bodech č. 72 - 90
80. 29 0 0
72. Demolice budovy kotelny a hospodářské budovy v areálu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a. s.
80. ZK/29/2134/2012 29 0 0
73. Návrh na odstranění stavby v k. ú. a obec Kopidlno
80. ZK/29/2135/2012 29 0 0
74. Návrh na darování pozemků pod pevnostními objekty dělostřelecké tvrze Stachelberg v k. ú. Babí Občanskému sdružení Stachelberg
80. ZK/29/2136/2012 29 0 0
75. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Holohlavy, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Holohlavy
80. ZK/29/2137/2012 29 0 0
76. Návrh darovat stavbu parkoviště v k.ú. a obci Trutnov městu Trutn
80. ZK/29/2138/2012 29 0 0
77. Návrh na darování pozemku v k. ú. Staré Nechanice, okr. Hradec Králové do vlastnictví města Nechanice
80. ZK/29/2139/2012 29 0 0
78. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Kuks, okres Trutnov
80. ZK/29/2140/2012 29 0 0
79. Návrh na darování pozemků v k. ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí, okres Náchod
80. ZK/29/2141/2012 29 0 0
80. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací s městem Náchod
80. ZK/29/2142/2012 29 0 0
81. Návrh na přijetí daru od města Jaroměř
80. ZK/29/2143/2012 29 0 0
82. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice od města Hořice
80. ZK/29/2144/2012 29 0 0
83. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Horní Staré Město a obci Trutnov od města Trutnov
80. ZK/29/2145/2012 29 0 0
84. Návrh na příjem daru od městyse Mladé Buky - pozemku v k. ú. a obci Svoboda nad Úpou
80. ZK/29/2146/2012 29 0 0
85. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obec Trutnov
80. ZK/29/2147/2012 29 0 0
86. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. a obec Nové Město nad Metují
80. ZK/29/2148/2012 29 0 0
87. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Ježkovice a obci Voděrady od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
80. ZK/29/2149/2012 29 0 0
88. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci České Meziříčí, okr. Rychnov nad Kněžnou
80. ZK/29/2150/2012 29 0 0
89. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Roudnice, okr. Hradec Králové
80. ZK/29/2151/2012 29 0 0
90. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Vrchlabí
80. ZK/29/2152/2012 29 0 0
91. Návrh na zrušení usnesení k bodu č. 49 - Návrh na schválení mimořádné dotace pro Oblastní charitu Červený Kostelec, Prointepo a Senior centrum v rámci podpory sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012
59. ZK/29/2116/2012 36 0 0
92. Nový návrh usnesení k bodu č. 49 - Návrh na schválení mimořádné dotace pro Oblastní charitu Červený Kostelec, Prointepo a Senior centrum v rámci podpory sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012
60. ZK/29/2117/2012 30 1 5
  Diskuse          

Soubory ke stažení