USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2011; Podpora veřejně prospěšných projektů; Finanční dary a dotace obcím; 2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1. 37 0 0
Schválení ověřovatelů zápisu
2. 36 0 0
Schválení programu zasedání
3. 34 0 0
Návrh na vystoupení Ing. Valentina Kusáka [ záznam vystoupení ]
4. 28 3 3
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5. ZK/28/2001/2012 37 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6. ZK/28/2002/2012 36 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7. ZK/28/2003/2012 37 0 0
4. Žádost o volbu do funkce přísedící Krajského soudu v Hradci Králové
8. ZK/28/2004/2012 34 0 0
5. Statut Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje a Pravidla čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
9. ZK/28/2005/2012 33 0 1
6. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - odvětví zdravotnictví
10. ZK/28/2006/2012 31 1 0
7. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 201
11. ZK/28/2007/2012 33 1 0
8. Návrh na schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum EP
12. ZK/28/2008/2012 37 0 0
9. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
13. ZK/28/2009/2012 36 0 0
10. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Základní školy a Mateřské školy Bernartice, okres Trutnov
14. ZK/28/2010/2012 32 0 1
11. Dotační fond Královéhradeckého kraje
15. ZK/28/2011/2012 32 0 2
12. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2012 - sport a tělovýchova
16. ZK/28/2012/2012 35 0 0
13. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2012 - volnočasové aktivity
17. ZK/28/2013/2012 35 0 0
14. Přerozdělení odmítnutých dotací v rámci programu 12RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel
18. ZK/28/2014/2012 33 0 0
15. Přerozdělení dotace v rámci programu 12KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje
19. ZK/28/2015/2012 30 1 2
16. Návrh na schválení Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí
20. ZK/28/2016/2012 32 0 0
17. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 a na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012
21. ZK/28/2017/2012 28 0 1
18. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na poradenství v projektovém řízení v rámci projektu Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
22. ZK/28/2018/2012 29 0 1
19. Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2012
23. ZK/28/2019/2012 33 0 0
20. Program podpory technického vybavení pro obce s JPO – poskytnutí finančních prostředků na pořízení požárního speciálního vozidla
24. ZK/28/2020/2012 29 2 1
21. Plnění ručitelského závazku SHČMS - krajské sdružení Královéhradeckého kraje
25. ZK/28/2021/2012 34 0 2
22. Poskytnutí dotace na podporu činnosti pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje - krajské a okresní sdružení
26. ZK/28/2022/2012 31 0 2
23. Návrh Euroregionu Glacensis na prodloužení termínu splatnosti půjčky.
27. ZK/28/2023/2012 30 0 1
24. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012
28. ZK/28/2024/2012 33 0 1
25. Podpora turistických informačních center
29. ZK/28/2025/2012 35 0 2
26. Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a dovybavení turistického informačního centra města Hradce Králové provozovaného společně s Královéhradeckým krajem
30. ZK/28/2026/2012 34 1 1
27. Schválení přípravy projektu do výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
zmatečné hlasování
31. 3 0 0
27. Schválení přípravy projektu do výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
32. ZK/28/2027/2012 31 2 0
28. Program PZ Solnice – Kvasiny, akce „Zlepšení ability oblastní nemocnice Rychnov n.K.“ - vrácení poskytnuté státní dotace ve výši 17,028 mil. Kč a současně provedení změny ve 2.úpravě rozpočtu KHK
33. ZK/28/2028/2012 33 0 4
29. Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
34. 20 4 10
30. Návrh na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
35. ZK/28/2029/2012 34 0 1
31. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
36. ZK/28/2030/2012 33 0 0
32. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2012 - II.
37. ZK/28/2031/2012 33 0 0
33. Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2011
38. ZK/28/2032/2012 37 0 0
34. Dotace obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2012
39. ZK/28/2033/2012 37 0 1
35. Změna č. 24/2012 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
40. ZK/28/2034/2012 33 0 1
36. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nový Bydžov na kofinancování projektu „Město Nový Bydžov – doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“ hrazeného z OPŽP
41. ZK/28/2035/2012 32 0 0
37. Změna charakteru dotace poskytnuté městu Rychnov nad Kněžnou na kofinancování uznatelných výdajů dotace OPŽP „Analýza rizik potenciálně ohrožující významný vodárenský zdroj – jímací vrty RK1 a RK1A“, úhradu nezpůsobilých výdajů a supervize
42. ZK/28/2036/2012 32 0 0
38. Schválení dohody o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
43. ZK/28/2037/2012 27 3 1
39. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje
44. ZK/28/2038/2012 32 0 0
40. Návrh na zrušení příspěvkové organizace Středisko služeb školám, Náchod, Kladská 733
45. ZK/28/2039/2012 31 0 0
41. Návrh na uzavření leasingové smlouvy Odborným učilištěm a Praktickou školou, Hořice, Havlíčkova 54 za účelem nákupu osobního automobilu
46. ZK/28/2040/2012 35 0 0
42. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (odvětví školství)
47. ZK/28/2041/2012 35 0 0
43. Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2012 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
48. ZK/28/2042/2012 33 0 1
44. Návrh na změnu smlouvy na poskytnutí účelové neinvestiční dotace občanskému sdružení Fotbal 88 na podporu sportovní činnosti mládeže - zajištění činnosti Fotbalové akademie při sdružení Fotbal 88.
49. ZK/28/2043/2012 29 0 4
45. Návrh na změnu účelu poskytnuté účelové neinvestiční dotace Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV na zajištění provozu Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na I. pololetí roku 2012 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění provozu Královéhradecké krajské organizace ČSTV na II. pololetí 2012.
50. ZK/28/2044/2012 32 1 1
46. Návrh schválení Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací odvětví kultury
51. ZK/28/2045/2012 33 0 1
47. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2012
52. ZK/28/2046/2012 34 0 0
48. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
Návrh na oddělené hlasování
53. 14 14 5
48. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
O původním návrhu
54. ZK/28/2047/2012 33 0 3
49. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
55. ZK/28/2048/2012 34 0 0
50. Veřejná zakázka na pořízení úvěru na přefinancování leasingu RegioCentra Nový pivova
56. 5 15 9
Návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 51 - 66 (mimo stažený bod č. 56)
57. 30 1 0
Návrh na sloučené hlasování o bodech č. 51 - 66 (mimo stažený bod č. 56)
58. 34 0 1
O bodech č. 51 - 66 (mimo stažený bod č. 56)
59. 33 1 0
51. Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
59. ZK/28/2049/2012 33 1 0
52. Návrh na rozšíření žádosti o bezúplatný převod nemovitostí tvořících pevnostní systém Dobrošov
59. ZK/28/2050/2012 33 1 0
53. Návrh na uzavření smlouvy darovací mezi městem Broumov a Královéhradeckým krajem
59. ZK/28/2051/2012 33 1 0
54. Návrh na zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. a obec Kopidlno
59. ZK/28/2052/2012 33 1 0
55. Informace k převodu nemovitosti v k. ú. Babí a obec Trutnov
59. ZK/28/2053/2012 33 1 0
56. Návrh na uznání vlastnického práva městu Trutnov - STAŽENO
57. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obec Kopidlno
59. ZK/28/2054/2012 33 1 0
58. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Uhřínovice u Voděrad a obci Voděrady, okr. Rychnov nad Kněžno
59. ZK/28/2055/2012 33 1 0
59. Návrh na výkup pozemku v k.ú. Arnultovice
59. ZK/28/2056/2012 33 1 0
60. Změna vlastnických vztahů k pozemní komunikaci v k.ú. Meziměstí - darování stavby původního úseku silnice č. II/302 vč. pozemků pod silnicí městu Meziměstí
59. ZK/28/2057/2012 33 1 0
61. Změna vlastnických vztahů k pozemní komunikaci v k.ú. Kamenice u Konecchlumí - darování stavby původního úseku silnice č. III/03525 vč. pozemků pod silnicí obci Konecchlumí
59. ZK/28/2058/2012 33 1 0
62. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Vrchlabí od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
59. ZK/28/2059/2012 33 1 0
63. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlinné u Dobrého a obci Dobré od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
59. ZK/28/2060/2012 33 1 0
64. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Babí a obci Trutnov od města Trutnov
59. ZK/28/2061/2012 33 1 0
65. II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – majetkoprávní vypořádání - návrh na příjem daru - pozemků v k. ú. a obci Solnice, okr. Rychnov nad Kněžnou - část VI.
59. ZK/28/2062/2012 33 1 0
66. Návrh na uzavření darovací smlouvy na převod nemovitosti v k. ú. a obec Jičín
59. ZK/28/2063/2012 33 1 0
67. Úvěr na financování investiční akce Královéhradeckého kraje – výsledky veřejné zakázky na poskytnutí úvěru na financování modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod a.s.
60. ZK/28/2064/2012 32 2 2
Diskuse

Soubory ke stažení