USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Změna financování RegioCentra Nový pivovar; Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové; Podpora veřejně prospěšných projektů; Schválení příjemců dotací z krajskch dotačních programů.

Protokoly o hlasování

Omlouváme se za chybějící zvukový záznam u bodů č. 1 - 23, selhalo technické zařízení.

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise
1 35 0 1
Schválení ověřovatelů zápisu
2 34 0 1
Schválení programu zasedání
3 37 0 1
Návrh na vystoupení zástupce společnosti Skok do života o.p.s.
6 30 0 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
7 ZK/27/1951/2012 34 0 0
2. Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
8 ZK/27/1952/2012 36 0 0
3. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - odvětví zdravotnictví
9 ZK/27/1953/2012 35 0 1
4. Změna ve výkonu funkcí členů Rady Královéhradeckého kraje
10 ZK/27/1954/2012 35 0 0
5. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
11 ZK/27/1955/2012 34 0 1
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
12 ZK/27/1956/2012 32 0 0
7. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
13 ZK/27/1957/2012 35 0 0
8. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2012 - změna příjemce
14 ZK/27/1958/2012 32 0 0
9. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2012
15 ZK/27/1959/2012 35 0 0
10. Schválení příjemců dotace z krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2012
16 ZK/27/1960/2012 35 0 0
11. Schválení příjemců dotace z krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2012
17 ZK/27/1961/2012 36 0 0
12. Změna charakteru dotace poskytnuté obci Šestajovice v dotačním programu 11RRD03 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel
18 ZK/27/1962/2012 36 0 0
13. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
19 ZK/27/1963/2012 34 0 0
14. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Akademie J. A. Komenského o. s., oblast Jičín
20 ZK/27/1964/2012 35 0 0
15. Hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
21 ZK/27/1965/2012 35 0 0
16. Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
22 ZK/27/1966/2012 38 0 0
17. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2012 - I.
23 ZK/27/1967/2012 33 0 1
18. OPTREX Vrchlabí – analýza rizika
24 ZK/27/1968/2012 34 0 0
19. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s městem Hradcem Králové při realizaci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové
25 ZK/27/1969/2012 33 0 0
20. Změna závazného ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v odvětví kultury na rok 2012
26 ZK/27/1970/2012 36 0 0
21. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2011
27 ZK/27/1971/2012 34 0 0
22. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2012
28 ZK/27/1972/2012 37 0 0
23. Účelová neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení pěších tras a pásových cyklotras
29 ZK/27/1973/2012 34 0 1
24. Návrh na převod finančních prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 - Regionální rozvoj
30 ZK/27/1974/2012 34 0 2
25. Schválení rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2012
31 ZK/27/1975/2012 36 0 0
26. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období a zápis z provedené kontroly Výborem kontrolním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
32 ZK/27/1976/2012 36 0 0
Návrh na vystoupení Mgr. Jaroslava Bajera [ vystoupení Mgr. Bajera ]
33 30 1 4
27. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2012
34 ZK/27/1977/2012 36 0 0
28. Návrh na schválení výsledků dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012
35 ZK/27/1978/2012 31 0 0
29. Změny financování RegioCentra Nový pivovar
4 ZK/27/1949/2012 25 1 9
30. Předběžné oznámení veřejné zakázky na pořízení úvěru - RegioCentrum Nový pivovar
5 ZK/27/1950/2012 37 0 1
31. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu v Trutnově v rámci jednoduchých pozemkových úprav JPÚ Choustníkovo Hradiště v k.ú. Choustníkovo Hradiště
36 ZK/27/1979/2012 35 0 1
Návrh na sloučení uvodního slova a rozpravy k bodům č. 32 - 52 (vyjma bod č. 43)
37 34 0 0
Návrh na sloučení hlasování k bodům č. 32 - 52 (vyjma bod č. 43)
38 34 0 0
Hlasování o bodech č. 32 - 52 (vyjma bod č. 43)
39 33 0 0
32. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu Trutnov v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Libeč a obec Trutnov
39 ZK/27/1980/2012 33 0 0
33. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání a úhrady rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Dřevěnice v k.ú. Dřevěnice a v k.ú. Studeňany
39 ZK/27/1981/2012 33 0 0
34. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání a úhrady rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Dřevěnice v k.ú. Dřevěnice a v k.ú. Studeňany
39 ZK/27/1982/2012 33 0 0
35. Návrh na uznání vlastnického práva městu Trutnov k pozemkům v k. ú. a obec Trutnov
39 ZK/27/1983/2012 33 0 0
36. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
39 ZK/27/1984/2012 33 0 0
37. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření
39 ZK/27/1985/2012 33 0 0
38. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci v k.ú. Brusnice a obec Hajnice
39 ZK/27/1986/2012 33 0 0
39. Žádost o převod částí pozemků v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou
39 ZK/27/1987/2012 33 0 0
40. Návrh na převod pozemků v k.ú. a obci Smidary od Pozemkového fondu ČR
39 ZK/27/1988/2012 33 0 0
41. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Březovice
39 ZK/27/1989/2012 33 0 0
42. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obec Broumov
39 ZK/27/1990/2012 33 0 0
43. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Trutnov – STAŽENO
44. Návrh na bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu České republiky
39 ZK/27/1991/2012 33 0 0
45. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Nechanice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
39 ZK/27/1992/2012 33 0 0
46. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
39 ZK/27/1993/2012 33 0 0
47. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obec Dvůr Králové nad Labem
39 ZKJ27/1994/2012 33 0 0
48. II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – majetkoprávní vypořádání - návrh na příjem daru - pozemků v k. ú. Třebešov a Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou - část V.
39 ZK/27/1995/2012 33 0 0
49. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Rusek a obci Hradec Králové
39 ZK/27/1996/2012 33 0 0
50. Návrh na příjem daru od města Nechanice - pozemků v k. ú. a obci Nechanice
39 ZK/27/1997/2012 33 0 0
51. Návrh na darování pozemků v k. ú. Malšovice u Hradce Králové, v k.ú. Plotiště nad Labem a v k.ú. Kukleny, okr. Hradec Králové do vlastnictví statutárního města Hradec Králové
39 ZK/27/1998/2012 33 0 0
52. Návrh na darování pozemků v k. ú. Cholenice, okr. Jičín do vlastnictví obce Cholenice
39 ZK/27/1999/2012 33 0 0
53. Změna člena kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
40 ZK/27/2000/2012 34 0 1
Diskuze

Soubory ke stažení