USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Schválení příjemců dotací z krajských dotačních programů; Projednání účetních závěrek, zpráv o činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2011; Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2011; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1 32 0 0
Schválení ověřovatelů zápisu
2 30 0 1
Návrh MUDr. Drymla na zařazení bodu "Odvolání vícehejtmana p.Dohnálka"
3 7 11 12
Schválení programu zasedání
4 31 1 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/26/1861/2012 31 0 1
2. Změna ve výkonu funkcí členů Rady Královéhradeckého kraj
6 ZK/26/1862/2012 31 0 0
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 ZK/26/1863/2012 32 0 0
4. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 2012 - odvětví sociální věci
8 ZK/26/1864/2012 30 0 1
5. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí v rámci limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje a zapojení výsledku hospodaření za rok 2011 do Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví správa majetku kraje v roce 2012 - I. změna
9 ZK/26/1865/2012 31 0 0
6. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí v rámci limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje a zapojení výsledku hospodaření za rok 2011 do Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví kultury v roce 2012 - I. změna
10 ZK/26/1866/2012 31 0 0
7. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2012, odvětví školství - 1. změna
11 ZK/26/1867/2012 31 0 0
8. Přehled zahraničních služebních cest členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011.
12 ZK/26/1868/2012 32 0 0
9. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
13 ZK/26/1869/2012 32 0 0
10. Výroční zpráva Centra EP a Centra evropského projektování a.s.
14 ZK/26/1870/2012 32 0 0
11. Neinvestiční účelově vázaný příspěvek Centru EP – změna účelu poskytnutí
15 ZK/26/1871/2012 32 0 0
12. Schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Centrum EP za rok 2011 a navýšení limitu počtu zaměstnanců Centra EP pro rok 2012
16 ZK/26/1872/2012 32 0 0
13. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2012
17 ZK/26/1873/2012 32 0 0
14. Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost doporučených Výběrovou komisí ke schválení v oblasti podpory 1.3 v rámci globálního grantu CZ.1.7/1.3.01
18 ZK/26/1874/2012 32 0 0
15. Revokace usnesení ZK/24/1744/2011 ze dne 1. 12. 2011 v bodě II., odst. 1
19 ZK/26/1875/2012 33 0 0
16. Schválení příjemců dotace z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2012
20 ZK/26/1876/2012 32 1 0
17. Změna charakteru dotace poskytnuté obci Vrbice v dotačním programu 11RRD03 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel
21 ZK/26/1877/2012 32 0 1
18. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce CENTRUM DOHODY, s.r.o. u projektu č. CZ.1.07/1.3.01/03.0017
22 ZK/26/1878/2012 33 0 0
19. Žádost II o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce CENTRUM DOHODY, s.r.o. u projektu č. CZ.1.07/1.3.01/03.0017
23 ZK/26/1879/2012 32 0 0
20. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, ZŠ Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou u grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.05/03.0046
24 ZK/26/1880/2012 30 0 0
21. Vyhodnocení veřejné soutěže: Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011
25 ZK/26/1881/2012 33 0 0
22. Vyhodnocení koordinované mezinárodní výzvy projektu ERA-NET CROSSTEXNET
26 ZK/26/1882/2012 32 0 0
23. Schválení příjemců dotace z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2012
27 ZK/26/1883/2012 32 0 0
24. Návrh na projednání účetních závěrek, zpráv o činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2011
28 ZK/26/1884/2012 31 0 1
25. Návrh na zvýšení majetkové účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
29 ZK/26/1885/2012 30 0 0
26. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové
30 ZK/26/1886/2012 28 0 0
27. Návrh Dodatku č. 3 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
31 ZK/26/1887/2012 28 0 0
28. Realizace projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
32 ZK/26/1888/2012 29 0 0
29. Návrh na darování sanitního vozidla Mercedes-benz 316 CDI, SPZ TUK 7447
33 ZK/26/1889/2012 27 0 0
30. "Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na ""Hrách V. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2012"". "
34 ZK/26/1890/2012 27 0 0
31. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2010/2011
35 ZK/26/1891/2012 29 0 0
Návrh Mgr. Šormové k bodu č. 32
36 9 16 7
32. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016
37 ZK/26/1892/2012 29 0 3
33. Návrh na převod a zapojení zůstatku prostředků roku 2011 z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0015 do rozpočtu kraje na rok 2012 kapitoly 14
38 ZK/26/1893/2012 29 0 0
34. "Návrh na převod a zapojení zůstatku prostředků roku 2011 z ESF OP VK - 1.3. na realizaci projektu ""Ředitel 2012"" do rozpočtu kraje na rok 2011 kapitoly 14. "
39 ZK/26/1894/2012 30 0 0
35. Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2012 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
40 ZK/26/1895/2012 30 0 2
36. Realizace projektu Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla
41 ZK/26/1896/2012 28 0 0
37. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
42 ZK/26/1897/2012 28 0 0
38. Návrh na schválení realizace a financování projektu „Braunův kraj II.“ podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
43 ZK/26/1898/2012 29 0 2
39. Úprava rozpočtu odvětví školství
44 ZK/26/1999/2012 29 0 0
40. Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2011 a jejich rozdělení do peněžních fondů
45 ZK/26/1900/2012 25 0 0
41. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012
46 ZK/26/1901/2012 28 0 2
42. Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2012 na Úřad vlády ČR
47 ZK/26/1902/2012 29 0 0
Návrh Bc. Lubomíra France na předřazení bodu č. 89 před bod. č. 43
48 30 0 0
43. Dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012
50 ZK/26/1904/2012 30 0 0
44. Návrh na prodloužení čerpání účelové investiční dotace poskytnuté společnosti Královéhradecká labská, o.p.s.
51 ZK/26/1905/2012 31 0 1
45. "Smlouva o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Libereckým krajem na akci ""Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná"" "
52 ZK/26/1906/2012 32 0 0
46. Program Královéhradeckého kraje 2008-2010 - EVALUACE - Závěrečné věcné a finanční hodnocení
53 ZK/26/1907/2012 31 0 1
47. Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2012
54 ZK/26/1908/2012 32 0 0
48. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.
55 ZK/26/1909/2012 32 0 0
49. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „EKO-KOM“
56 ZK/26/1910/2012 32 0 0
50. Změna č. 23/2012 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
57 ZK/26/1911/2012 32 0 0
51. Supervize na akci Analýza rizik potenciálně ohrožující významný vodárenský zdroj – jímací vrty RK 1 a RK 1a v Rychnově nad Kněžnou
58 ZK/26/1912/2012 29 0 3
52. Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Královéhradeckého kraje č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
59 ZK/26/1913/2012 26 1 3
53. Zpráva o činnosti výboru pro lidská práva Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
60 ZK/26/1914/2012 28 0 0
54. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období a zápis z provedené kontroly Výborem kontrolním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
61 ZK/26/1915/2012 29 0 0
55. Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011
62 ZK/26/1916/2012 28 0 0
56. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
63 ZK/26/1917/2012 29 0 0
Návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 57 - 88 (mino bod č. 62)
64 25 0 0
57. Žádost občanského sdružení Klub Akimovy školičky o prodej nemovitostí Královéhradeckého kraje v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou
67 ZK/26/1918/2012 32 0 0
58. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
67 ZK/26/1919/2012 32 0 0
59. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci dodatkem zřizovací listiny
67 ZK/26/1920/2012 32 0 0
60. Návrh odmítnout nabídku VZP ČR na odkoupení ideálního podílu na budově v k.ú. a obci Trutno
67 ZK/26/1921/2012 32 0 0
61. Návrh odmítnout nabídku města Trutnov učiněnou Královéhradeckému kraji na odkoupení ideálního podílu na budově v k.ú. a obci Trutnov
67 ZK/26/1922/2012 32 0 0
Návrh na stažení bodů č. 63 a 64
65 27 2 0
Návrh na sloučení hlasování k bodům č. 57 - 88 (mino bodů č. 62, 63, 64)
66 32 0 0
62. Informace k možným změnám financování pořízení RegioCentra Nový pivovar
68 ZK/26/1947/2012 30 0 1
63. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu v Trutnově v rámci jednoduchých pozemkových úprav JPÚ Choustníkovo Hradiště v k.ú. Choustníkovo Hradiště - STAŽENO
64. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu Trutnov v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Libeč a obec Trutnov - STAŽENO
65. Informace o vydaných rozhodnutích Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ Bílý Újezd u Dobrušky a Masty v k.ú. Bílý Újezd u Dobrušky a v k.ú. Masty
67 ZK/26/1923/2012 32 0 0
66. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ Kačerov u Zdobnice v k.ú. Kačerov u Zdobnice
67 ZK/26/1924/2012 32 0 0
67. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu v Jičíně v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ v k.ú. Cholenice
67 ZK/26/1925/2012 32 0 0
68. Návrh na majetkoprávní vypořádání staveb pozemních komunikací včetně pozemků po dokončení stavby a návrh na  nové zařazení a vyřazení pozemních komunikací v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
67 ZK/26/1926/2012 32 0 0
69. Návrh na souhlas vlastník nemovitosti s odstraněním části stavby v k.ú. Rychnov nad Kněžnou
67 ZK/26/1927/2012 32 0 0
70. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1693/2011
67 ZK/26/1928/2012 32 0 0
71. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Stěžery od ČR - Silnice, státní podnik, Hradec Králové v likvidaci do vlastnictví Královéhradeckého kraje
67 ZK/26/1929/2012 32 0 0
72. Návrh záměru bezúplatného převodu části pozemku v k. ú. a obec Jaroměř
67 ZK/26/1930/2012 32 0 0
73. Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje č. 2 001 Hk 11/65
67 ZK/26/1931/2012 32 0 0
74. Nabídka převodu spoluvlastnického podílu v k. ú.  a obec Broumov
67 ZK/26/1932/2012 32 0 0
75. Návrh na zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
67 ZK/26/1933/2012 32 0 0
76. Návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí
67 ZK/26/1934/2012 32 0 0
77. Návrh na prodej objektu a pozemků v k. ú. a obec Mladé Buky
67 ZK/26/1935/2012 32 0 0
78. Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. a obec Mladé Buky
67 ZK/26/1936/2012 32 0 0
79. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Pražské Předměstí a obec Hradec Králové
67 ZK/26/1937/2012 32 0 0
80. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obci Jičín
67 ZK/26/1938/2012 32 0 0
81. Návrh na předložení žádosti o prodej pozemku v k.ú. Arnultovice
67 ZK/26/1939/2012 32 0 0
82. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Vitiněves, okr. Jičín, do vlastnictví obce Vitiněves
67 ZK/26/1940/2012 32 0 0
83. Návrh na darování pozemků v k. ú. Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové do vlastnictví města Chlumec nad Cidlinou
67 ZK/26/1941/2012 32 0 0
84. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Solnice, okr. Rychnov nad Kněžnou
67 ZK/26/1942/2012 32 0 0
85. Návrh na darování pozemků v k. ú. Kobylice, okr. Hradec Králové do vlastnictví obce Kobylice
67 ZK/26/1943/2012 32 0 0
86. Návrh na darování pozemků v k. ú. Holín, okr. Jičín do vlastnictví obce Holín
67 ZK/26/1944/2012 32 0 0
87. Návrh na darování pozemků v k. ú. Nechanice, okr. Hradec Králové do vlastnictví města Nechanice
67 ZK/26/1945/2012 32 0 0
88. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou
67 ZK/26/1946/2012 32 0 0
89. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2012
49 ZK/26/1903/2012 27 0 1
90. Návrh člena Dozorčí rady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
69 ZK/26/1948/2012 28 0 4
Dotazy, různé

Soubory ke stažení