USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Poskytnutí neinvestičních dotací; Schválení individuálních projektů v oblasti sociální; Optimalizace středního školství; Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; Dotační program na podporu prorodinných aktivit v roce 2012;

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1 42 0 0
Schválení ověřovatelů zápisu
2 41 0 1
Návrh MUDr. Vladimíra Drymla - zařazení bodu
zmatečné hlasování
3 13 9 9
Návrh MUDr. Vladimíra Drymla - zařazení bodu
4 16 9 13
Schválení programu zasedání
5 42 1 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 ZK/25/1791/2012 38 0 1
2. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011
7 ZK/25/1792/2012 39 0 1
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
8 ZK/25/1793/2012 38 0 0
4. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
9 ZK/25/1794/2012 39 0 0
5. Schválení realizace a financování projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ z Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
16 ZK/25/1800/2012 36 0 0
6. Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociálních věcí na rok 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012, se zachováním původního účelu akcí
17 ZK/25/1801/2012 36 0 0
7. Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví na rok 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012, se zachováním původního účelu akcí
18 ZK/25/1802/2012 37 1 0
8. Návrh na darování movitého majetku Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, a.s.
19 ZK/25/1803/2012 37 0 0
9. Návrh na výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče
20 ZK/25/1804/2012 36 0 0
Návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 10 - 14
zmatečné hlasování
21 1 0 0
Návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 10 - 14
22 36 0 0
Návrh na sloučení hlasování k bodům č. 10 - 14
23 38 0 0
10. Návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Městská nemocnice a.s.
24 ZK/25/1805/2012 36 0 2
11. Návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s.
24 ZK/25/1806/2012 36 0 2
12. Návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Náchod a.s.
24 ZK/25/1807/2012 36 0 2
13. Návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
24 ZK/25/1808/2012 36 0 2
14. Návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
24 ZK/25/1809/2012 36 0 2
15. Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012
25 ZK/25/1810/2012 44 0 0
16. Rozšíření aktivit a činností Centra EP, příspěvkové organizace o centrum sdílených služeb
26 ZK/25/1811/2012 38 0 4
17. Projekt Technické pomoci Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007-2013
27 ZK/25/1812/2012 33 0 0
18. Projekty Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 5.1, 5.2, 5.3
28 ZK/25/1813/2012 43 0 0
19. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 1.1, 1.2, 1.3, 3.2
29 ZK/25/1814/2012 43 0 0
20. Změna charakteru dotace poskytnuté obci Podbřezí v dotačním programu RRD032009 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2 000 obyvatel
30 ZK/25/1815/2012 39 0 0
21. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů a na pověření Rady KHK k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kap.13 v roce 2012
31 ZK/25/1816/2012 41 0 0
22. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Evropského vzdělávacího centra, s. r. o.
32 ZK/25/1817/2012 39 0 3
23. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ACADEMIA IREAS, o. p. s.
33 ZK/25/1818/2012 40 0 2
24. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ZŠ SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 u grantového projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0020
34 ZK/25/1819/2012 40 0 3
25. Návrh na změnu smlouvy o úvěru č. 2556-2/08/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
35 ZK/25/1820/2012 41 0 0
26. Navýšení rozpočtu kapitoly 13
36 ZK/25/1821/2012 42 0 0
27. Návrh poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 201
37 ZK/25/1822/2012 29 0 0
28. Návrh poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění provozu obecně prospěšných společností v roce 2012
38 ZK/25/1823/2012 29 0 0
29. Návrh poskytnutí neinvestičních dotací organizátorům vybraných kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje
39 ZK/25/1824/2012 29 0 0
30. Návrh na převedení speciálně pedagogického centra
40 ZK/25/1825/2012 31 0 0
31. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV na zajištění provozu Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na rok 2012.
41 ZK/25/1826/2012 33 2 0
32. Návrh na schválení Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace s návratností v roce 2009 z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování přípravy projektu a energetického auditu projektů podpořených v 11. a 16. výzvě operačního programu životní prostředí
42 ZK/25/1827/2012 35 0 0
33. Návrh na optimalizaci středního školství v okrese Hradec Králové - předřazen za bod č. 4
o protinávrhu
12 17 14 9
Návrh na optimalizaci středního školství v okrese Hradec Králové
o původním návrhu
13 ZK/25/1797/2012 40 0 3
34. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.
43 ZK/25/1828/2012 33 0 0
35. Vyslání zaměstnance Královéhradeckého kraje zařazeného do Krajského úřadu KHK do představenstva společnosti Silvatres HK a.s.
44 ZK/25/1829/2012 31 0 3
36. "Účast Královéhradeckého kraje na akci ""Vlajka pro Tibet"" "
45 17 6 10
37. Návrh na schválení zapojení zůstatků 4 individuálních projektů a grantového projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje do rozpočtu na rok 2012
47 ZK/25/1831/2012 30 0 0
38. Návrh na schválení individuálních projektů v oblasti sociální předkládaných do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
48 ZK/25/1832/2012 29 0 0
39. Dotační program na podporu prorodinných aktivit v roce 2012
49 ZK/25/1833/2012 34 0 0
40. Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016
o protinávrhu
50 12 11 11
Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016
o původním návrhu
51 ZK/25/1834/2012 24 1 9
41. Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 - Regionální rozvoj - předřazen za bod č. 4
14 ZK/25/1798/2012 31 1 1
42. Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II., Česko-polský inovační portál a Eranet Crosstexnet do rozpočtu roku 2012 - předřazen za bod č. 4
15 ZK/25/1799/2012 35 1 1
43. Novelizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
52 ZK/25/1835/2012 31 0 0
44. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
53 ZK/25/1836/2012 29 0 0
45. Zpráva o činnosti výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období - předřazen před bod č. 37
46 ZK/25/1830/2012 31 0 0
46. Hasičský areál v Rychnově nad Kněžnou - předřazen za bod č. 4
11 ZK/25/1796/2012 34 0 3
Hlasování o sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 47 - 68
54 29 0 0
47. II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – majetkoprávní vypořádání - návrh na příjem daru od obcí - pozemků v k. ú. Černíkovice, Domašín u Černíkovic, Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Libel a Častolovice a návrh na výkup pozemků v k. ú. Černíkovice a Domašín u Černíkovic, okr. Rychnov nad Kněžnou - část III. a IV.
55 ZK/25/1837/2012 30 0 0
48. Návrh na příjem daru od obce Vitiněves - pozemků v k. ú. a obci Vitiněves
55 ZK/25/1838/2012 30 0 0
49. Návrh na vyjmutí nemovitého majetku ze správy
55 ZK/25/1839/2012 30 0 0
50. Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích od Pozemkového fondu ČR
55 ZK/25/1840/2012 30 0 0
51. Návrh na zpětvzetí žádosti o převod pozemku od Pozemkového fondu ČR v k.ú. Plačice, obec Hradec Králové
55 ZK/25/1841/2012 30 0 0
52. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obec Hronov
55 ZK/25/1842/2012 30 0 0
53. Návrh na prodej nemovitosti v k. ú. a obec Hradec Králové
55 ZK/25/1843/2012 30 0 0
54. "Návrh na darování části pozemku v k.ú. Horní Nová Ves v rámci stavby ""Výstavba autobusové zastávky včetně úpravy okolních ploch"" "
55 ZK/25/1844/2012 30 0 0
55. Návrh na darování pozemků v k. ú. Velká Ledská a obci Hřibiny-Ledská, okr. Rychnov nad Kněžnou
55 ZK/25/1845/2012 30 0 0
56. Návrh na darování pozemků do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
55 ZK/25/1846/2012 30 0 0
57. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vojenice a obci Voděrady od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1847/2012 30 0 0
58. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1848/2012 30 0 0
59. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kukleny a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1849/2012 30 0 0
60. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1850/2012 30 0 0
61. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Prkenný Důl a obci Žacléř od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1851/2012 30 0 0
62. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Petrovice u Strážkovic a obci Malé Svatoňovice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1852/2012 30 0 0
63. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Malé Svatoňovice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1853/2012 30 0 0
64. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1854/2012 30 0 0
65. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Věkoše a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/25/1855/2012 30 0 0
66. Návrh na bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu České republiky
55 ZK/25/1856/2012 30 0 0
67. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
55 ZK/25/1857/2012 30 0 0
68. Návrh na odstranění stavby v k.ú. Kunštát u Orlického záhoří
55 ZK/25/1858/2012 30 0 0
69. Návrh na zvolení člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
56 ZK/25/1859/2012 28 0 2
70. Informace o transformaci Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.
57 ZK/25/1860/2012 32 0 0
71. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích, při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech - předřazen za bod č. 4
10 ZK/25/1795/2012 39 0 0
Diskuse, závěr

Soubory ke stažení