USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Schválení zařazení a změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2012; Dotační programy pro rok 2012; 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2012

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1 36 0 0
Schválení ověřovatelů zápisu
2 37 0 0
Návrh na stažení bodů č. 33 a č. 58
3 38 0 0
Návrh na doplnění programu o body č. 84 - 87
4 36 1 0
Změna pořadí projednávání bodů č. 4, 32,35,39,40,41,46,5O,52, 86,87 na žádost Bc. Lubomíra France
5 37 1 0
Schválení programu zasedání
6 37 1 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
7 ZK/24/1707/2011 35 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
8 ZK/24/1708/2011 30 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
9 ZK/24/1709/2011 35 0 0
4. Změna ve výkonu funkce člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
předřazeno před bod č. 84
74 ZK/24/1787/2011 29 1 1
5. "Návrh na uzavření Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. "
10 ZK/24/1710/2011 34 0 0
6. "Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011, odvětví školství "
11 ZK/24/1711/2011 35 0 1
7. "Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011, odvětví kultury "
12 ZK/24/1712/2011 36 0 1
8. "Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2011 "
13 ZK/24/1713/2011 32 1 1
9. "Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvojea reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2011 - odvětví sociální věci "
14 ZK/24/1714/2011 32 0 2
10. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
15 ZK/24/1715/2011 36 0 3
11. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 a aktualizace akčního plánu na rok 2012
16 ZK/24/1716/2011 32 0 1
12. "Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje "
17 ZK/24/1717/2011 36 0 0
13. "Návrh seznamů grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost doporučených Výběrovou komisí k realizaci a projektů zařazených do zásobníku, oblast podpory 1.1a navýšení alokace výzvy "
18 ZK/24/1718/2011 36 0 1
14. "Návrh seznamu grantových projektů doporučených k financování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 "
19 ZK/24/1719/2011 35 0 1
15. "Návrh seznamů grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost doporučených Výběrovou komisí k realizaci a seznamu projektů zařazených do zásobníku projektův oblasti podpory 1.2 "
20 ZK/24/1720/2011 37 0 0
16. "Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost doporučených Výběrovou komisí ke schválení v oblasti podpory 1.3 "
21 ZK/24/1721/2011 37 0 0
17. Dotační programy z oblasti regionálního rozvoje pro rok 2012
22 ZK/24/1722/2011 37 0 0
Dotační programy z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2012
zmatečné hlasování
23
18. Dotační programy z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2012
24 ZK/24/1723/2011 35 0 2
19. Dotační programy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2012
25 ZK/24/1724/2011 36 0 1
20. Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2012
26 ZK/24/1725/2011 35 0 0
21. Dotační programy z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2012
27 ZK/24/1726/2011 35 0 0
22. Dotační programy z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu pro rok 2012
28 ZK/24/1727/2011 34 0 0
23. Změna charakteru dotace poskytnuté obci Lupenice v dotačním programu 11RRD03 Pořízení, aktualizace
29 ZK/24/1728/2011 36 0 0
24. "Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na zajištění realizace rozšířené aktivity projektu Smart kraj = smart region "
30 ZK/24/1729/2011 38 0 0
25. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011
41 ZK/24/1739/2011 31 2 7
26. "Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje u grantového projektu CZ.1.07/1.1.05/01.0004 "
42 ZK/24/1740/2011 32 1 3
27. "Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje u grantového projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0032 "
43 ZK/24/1741/2011 31 1 3
28. "Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 u grantového projektu CZ.1.07/1.1.05/03.0026 "
44 ZK/24/1742/2011 31 1 2
29. "Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 "
46 ZK/24/1744/2011 26 3 7
30. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ZŠ Eduarda Štorcha, Ostroměř, okres Jičín
45 ZK/24/1743/2011 32 0 2
31. Dodatek č. 1 k Dohodě o prodloužení splatnosti závazku společnosti Silvatres HK a.s., IČ: 28767632
47 ZK/24/1745/2011 30 0 4
32. Návrh na změnu smlouvy o úvěru č. 2556-2/08/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
předřazen před bod. Č. 25
31 ZK/24/1730/2011 39 0 0
33. Zpráva o činnosti výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období - STAŽENO
34. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období a zápisy
48 ZK/24/1746/2011 31 0 0
35. Návrh na snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrchlabí na rok 2011
předřazen před bod č. 25
32 ZK/24/1731/2011 38 0 0
36. "Doplnění revize č. 1 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 "
49 ZK/24/1747/2011 29 0 1
37. Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok 2012
50 ZK/24/1748/2011 29 0 0
38. Změna č. 22/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
51 ZK/24/1749/2011 29 0 1
39. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2011 - V.
předřazen před bod č. 25
33 ZK/24/1732/2011 40 0 0
40. "Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ "
předřazen před bod č. 25
34 ZK/24/1733/2011 37 0 0
41. Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci programu Škola pro udržitelný život
předřazen před bod č. 25
35 ZK/24/1734/2011 37 0 0
42. Návrh Podorlického sdružení zaměstnavatelů - prodloužení termínu splatnosti půjčky
52 ZK/24/1750/2011 27 1 3
43. Návrh Města Žacléř - prominutí úroku z poskytnuté půjčky
53 ZK/24/1751/2011 23 2 8
44. Závazek o uhrazení vícenákladů spojených se stavbou cyklostezky Hradec Králové - Josefov - Kuks
54 ZK/24/1752/2011 34 1 0
45. Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011
55 ZK/24/1753/2011 30 0 0
46. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2011
předřazen před bod č. 25
36 ZK/24/1735/2011 38 0 1
47. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011.
56 ZK/24/1754/2011 27 0 1
48. Žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje o prominutí sankce
57 ZK/24/1755/2011 31 0 0
49. Návrh na změnu účelu čerpání dotace poskytnuté městu Dvůr Králové nad Labe
58 ZK/24/1756/2011 30 0 1
50. Návrh na poskytnutí účelových dotací z kapitoly 39 - Regionální rozvoj
"předřazen před bod č. 25 +pozměňovací návrh"
37 ZK/24/1736/2011 23 11 6
51. Návrh na navýšení příspěvku Královéhradeckého kraje společnosti Královéhradecká labská, o. p. s.
59 ZK/24/1757/2011 28 0 0
52. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2011
přešdřazen před bod č. 25
38 ZK/24/1737/2011 38 0 0
53. "Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o změně termínu navrácení finančních prostředků Střední odborné školy a Střednímu odbornému učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338 "
60 ZK/24/1758/2011 27 0 0
sloučení rozpravy k bodům č. 54 a 55
61 27 0 0
54. "Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 "
62 ZK/24/1759/2011 28 0 0
55. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov
63 ZK/24/1760/2011 29 0 0
56. "Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění regionální funkce (Muzea Podkrkonoší v Trutnově) uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a městem Trutnov "
neplatné hlasování
64 22 0 0

"návrh J. Ješiny o neplatnosti hlasování č. 64"
65 31 0 0
56. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění regionální funkce (Muzea Podkrkonoší v Trutnově) uzavřené mezi
66 ZK/24/1761/2011 32 0 0
57. Změna zřizovací listiny Správy silnic KHK, příspěvkové organizace
67 ZK/24/1762/2011 30 0 1
58. Dodatek č. 3 kupní smlouvy na prodej movitých věcí pro SÚS Královéhradeckého kraje a. s. - STAŽENO
59. "Stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku na rok 2012 neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje "
68 ZK/24/1763/2011 31 0 0
60. Zakládací smlouva Archeopark Všestary o. p. s.
69 ZK/24/1764/2011 28 0 2
Návrh na sloučení rozpravy k bodům č. 61 - 83 (mimo bod č. 81)
70 28 0 0
Návrh na stažení bodu č. 61
71 29 1 1
61. Hasičský areál v Rychnově nad Kněžnou - STAŽENO
62. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organi
72 ZK/24/1765/2011 31 0 0
63. "Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu v Náchodě v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ v k.ú. Světlá u Hořiček "
72 ZK/24/1766/2011 31 0 0
64. Návrh na předložení žádosti městu Broumov o darování pozemku v k.ú. Broumov
72 ZK/24/1767/2011 31 0 0
65. Návrh na převod nemovitostí v k. ú. a obec Nové Město nad Metují
72 ZK/24/1768/2011 31 0 0
66. Návrh na směnu nemovitostí v k. ú. a obec Trutnov
72 ZK/24/1769/2011 31 0 0
67. Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami v k. ú. Hronov
72 ZK/24/1770/2011 31 0 0
68. "Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Malšova Lhota a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje "
72 ZK/24/1771/2011 31 0 0
69. Návrh na předložení žádosti o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR
72 ZK/24/1772/2011 31 0 0
70. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Voletiny a obci Trutnov, okr. Trutnov
72 ZK/24/1773/2011 31 0 0
71. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov
72 ZK/24/1774/2011 31 0 0
72. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
72 ZK/24/1775/2011 31 0 0
73. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Horní Vernéřovice a obci Jívka, okr. Trutnov
72 ZK/24/1776/2011 31 0 0
74. Návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí
72 ZK/24/1777/2011 31 0 0
75. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 755/1 v k.ú. Pulice
72 ZK/24/1778/2011 31 0 0
76. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 755/30 v k.ú. Pulice
72 ZK/24/1779/2011 31 0 0
77. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 755/31 v k.ú. Pulice
72 ZK/24/1780/2011 31 0 0
78. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 755/37 v k.ú. Pulice se zrušením věcného břemene k tomuto pozemku
72 ZK/24/1781/2011 31 0 0
79. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Staňkov u Pecky a obci Pecka, okr. Jičín
72 ZK/24/1782/2011 31 0 0
80. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
72 ZK/24/1783/2011 31 0 0
81. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Špindlerův Mlýn
73 ZK/24/1786/2011 30 0 1
82. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Javornice, okr. Rychnov nad Kněžnou
72 ZK/24/1784/2011 31 0 0
83. Návrh na prodej části p.p.č. 3077 v k.ú. Sedloňov
72 ZK/24/1785/2011 31 0 0
84. Změna člena výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
75 ZK/24/1788/2011 29 0 0
85. Návrh na prodloužení splatnosti bezúročné půjčky obci Bezděkov nad Metují
76 ZK/24/1789/2011 28 0 1
86. "Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s. "
předřazen před bod č. 25
39 ZK/24/1738/2011 39 0 0
87. "Návrh na schválení poskytnutí darů a dotací z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011"
předřazen před bod č. 25
40 ZK/24/1790/2011 32 0 2
Diskuse

Soubory ke stažení