USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Podpora veřejně prospěšných projektů; Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury; Úprava rozpočtu; Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2012;

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1 37 0 0
Schválení ověřovatelů zápisu
2 32 0 1
Schválení programu zasedání
návrh MUDr. Drymla
3 10 11 12
Schválení programu zasedání
návrh H. Dohnálka
4 33 3 2
Schválení programu zasedání
5 36 1 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 23/1625/2011 37 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 23/1626/2011 36 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
8 23/1627/2011 34 0 1
4. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2012
9 23/1628/2011 36 0 0
5. Novela Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
10 23/1629/2011 36 0 0
6. Datová síť
11 23/1630/2011 33 1 1
7. Návrh na darování movitého majetku v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
12 23/1631/2011 35 0 0
8. Úprava rozpočtu kapitoly 13
13 23/1632/2011 37 0 0
9. Žádost o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, Školní 1377
14 23/1633/2011 35 0 0
10. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
15 23/1634/2011 34 1 2
11. Návrh na změnu smlouvy o úvěru č. 2556-2/08/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
16 23/1635/2011 37 0 0
12. Návrh na prodloužení použitelnosti poskytnutého neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP, příspěvkové organizaci unesením ZK/10/680/2009
17 23/1636/2011 36 0 0
13. Euroregion Glacensis - dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci
18 23/1637/2011 36 0 1
14. Inovační vouchery 2011
19 23/1638/2011 35 0 0
15. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti kultury a památkové péče v roce 2011
20 23/1639/2011 31 0 0
16. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování
21 23/1640/2011 35 0 0
17. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2011
22 23/1641/2011 33 0 0
18. Návrh Dodatku č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
23 23/1642/2011 27 1 1
19. Návrh na schválení změny ve zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců Černožice
24 23/1643/2011 32 0 0
20. Návrh na snížení odvodu z investičního fondu na rok 2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Černožice
25 23/1644/2011 30 0 0
21. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2011 - IV.
26 23/1645/2011 29 0 0
22. Změna Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje - uvedení do souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky
27 23/1646/2011 26 1 4
23. Změna č. 21/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
28 23/1647/2011 32 0 1
24. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011.
29 23/1648/2011 32 0 2
25. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací
zmatečné hlasování
30
25. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací
zmatečné hlasování
31
25. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací
pozměňujcí návrh H. Dohnálka
32 32 0 2
25. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací
33 23/1649/2011 33 0 1
26. Program Královéhradeckého kraje 2008-2010 - Monitorovací zpráva za rok 2010
34 23/1650/2011 34 0 1
27. Závazek o uhrazení vícenákladů spojených se stavbou cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks – STAŽENO Z PROGRAMU
28. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
35 23/1651/2011 32 1 1
29. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2011
36 23/1652/2011 32 0 1
30. Úprava rozpočtu odvětví volnočasových aktivit pro rok 2011.
37 23/1653/2011 24 4 3
Obecná rozprava
31. Posílení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce, odvětví školství na financování neuznatelných nákladů projektů z Operačního programu Životní prostředí
38 23/1654/2011 35 0 0
32. Návrh na poskytnutí dotace FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeže v klubu FC Hradec Králové.
39 23/1655/2011 30 0 2
33. Návrh na schválení dodatku č. 3 ke smlouvě, o změně výše navrácení finančních prostředků Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2069
40 23/1656/2011 35 0 0
34. Návrh dodatku zřizovací listiny Muzea východních Čech v Hradci Králové
41 23/1657/2011 35 0 0
35. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na "Hrách V. letní Olympiády dětí"
42 23/1658/2011 34 0 0
36. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
43 23/1659/2011 32 0 0
37. Návrh mimořádných odměn občanům kraje za práci ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a komisích Rady Královéhradeckého kraje
44 23/1660/2011 32 1 0

návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům 38 až 82
45 34 0 0

návrh ing. Uchytila - stažení bodu č. 70
46 33 0 0

hlasování o sloučení bodů 38 až 82 mimo bod 70
47 34 0 0
38. Návrh na uzavření dohody o uznání vlastnického práva
48 23/1661/2011 35 0 0
39. Návrh na majetkoprávní vypořádání staveb pozemních komunikací po dokončení stavby obchvatu České Skalice a návrh na změnu třídy a nové zařazení pozemních komunikací
48 23/1662/2011 35 0 0
40. Návrh na změnu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti v k. ú. a obec Nový Bydžov
48 23/1663/2011 35 0 0
41. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/590/2009 a návrh na darování pozemků do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
48 23/1664/2011 35 0 0
42. Návrh na převod části staveb silnic II/301 a II/303 v k. ú. a obci Police nad Metují a návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/13/249/2002
48 23/1665/2011 35 0 0
43. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
48 23/1666/2011 35 0 0
44. Návrh na odstranění stavby v k.ú Poříčí u Trutnova a obci Trutnov
48 23/1667/2011 35 0 0
45. II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – majetkoprávní vypořádání - návrh na výkup pozemků
48 23/1668/2011 35 0 0
46. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Káranice, okr. Hradec Králové
48 23/1669/2011 35 0 0
47. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 215/4 v k.ú. Chvalina
48 23/1670/2011 35 0 0
48. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 190/8, p.p.č. 196/8, p.p.č.215/5 a p.p.č. 215/7 v k.ú. Chvalina
48 23/1671/2011 35 0 0
49. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 214/7, p.p.č. 214/12 a p.p.č. 214/14 v k.ú. Chvalina
48 23/1672/2011 35 0 0
50. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 190/13 a p.p.č. 214/9 v k.ú. Chvalina
48 23/1673/2011 35 0 0
51. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Chvalina a obci Hořice, okr. Jičín
48 23/1674/2011 35 0 0
52. Návrh na výkup pozemku p.č. 214/16 v k. ú. Chvalina a obci Hořice, okr. Jičín
48 23/1675/2011 35 0 0
53. Návrh na výkup pozemku p.č. 190/9 v k. ú. Chvalina a obci Hořice, okr. Jičín
48 23/1676/2011 35 0 0
54. Návrh na výkup pozemku p.č. 911/2 v k. ú. Sedliště u Starých Hradů a obci Sedliště, okr. Jičín
48 23/1677/2011 35 0 0
55. Návrh na výkup pozemku p.č. 886/4 v k. ú. Sedliště u Starých Hradů a obci Sedliště, okr. Jičín
48 23/1678/2011 35 0 0
56. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Sedliště u Starých Hradů a obci Sedliště, okr. Jičín
48 23/1679/2011 35 0 0
57. Návrh na výkup pozemku p.č. 2205/8 v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín
48 23/1680/2011 35 0 0
58. Návrh na výkup pozemku p.č. 2205/5 v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín
48 23/1681/2011 35 0 0
59. Návrh na výkup pozemku p.č. 2205/9 v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín
48 23/1682/2011 35 0 0
60. Návrh na výkup pozemku p.č. 2205/3 v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín
48 23/1683/2011 35 0 0
61. Návrh na výkup pozemku p.č. 2205/12 v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín
48 23/1684/2011 35 0 0
62. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou
48 23/1685/2011 35 0 0
63. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Zlíčko a obci Vysoká Srbská, okr. Náchod
48 23/1686/2011 35 0 0
64. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Lochenice, okr. Hradec Králové
48 23/1687/2011 35 0 0
65. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Staré Hrady, okr. Jičín
48 23/1688/2011 35 0 0
66. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Staré Hrady, okr. Jičín
48 23/1689/2011 35 0 0
67. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 392/2 a p.p.č. 392/3 v k.ú. Světí
48 23/1690/2011 35 0 0
68. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 283 v k.ú. Vojenice
48 23/1691/2011 35 0 0
69. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 2769 v k.ú. Dolní Branná
48 23/1692/2011 35 0 0
70. Návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí- STAŽENO Z PROGRAMU
71. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Uhřínovice u Voděrad a obci Voděrady, okr. Rychnov nad Kněžnou
48 23/1693/2011 35 0 0
72. Návrh na výkup pozemků p. č. 755/22 a 755/25 v k.ú. Pulice a obci Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou
48 23/1694/2011 35 0 0
73. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Prostřední Rokytnice a obci Rokytnice v Orlických horách, okr. Rychnov nad Kněžnou
48 23/1695/2011 35 0 0
74. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Temný Důl a obci Horní Maršov, okr. Trutnov
48 23/1696/2011 35 0 0
75. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice, okr. Trutnov
48 23/1697/2011 35 0 0
76. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Březovice
48 23/1698/2011 35 0 0
77. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Střevač, okr. Jičín
48 23/1699/2011 35 0 0
78. Návrh na darování pozemku v k. ú. Kdanice městu Sobotka
48 23/1700/2011 35 0 0
79. Návrh na darování pozemku v k. ú. Janské Lázně, okr. Trutnov do vlastnictví města Janské Lázně
48 23/1701/2011 35 0 0
80. Návrh na darování pozemku v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové
48 23/1702/2011 35 0 0
81. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Boharyně, okr. Hradec Králové
48 23/1703/2011 35 0 0
82. Změna zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Opočno
48 23/1704/2011 35 0 0
83. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/22/1584/2011 - Poskytnutí půjčky TJ Bruslařskému klubu
49 23/1705/2011 35 0 0
84. Schválení vyčlenění finančních prostředků na akci „III/31817 Kvasiny, RŽK“
50 23/1706/2011 26 1 6
Diskuse

Soubory ke stažení