USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; zařazení a změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královérhadeckého kraje v roce 2011

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1 37 0 1
Schválení ověřovatelů zápisu
2 35 0 1
Schválení programu zasedání
návrh MUDr. Drymla
3 11 13 13
Schválení programu zasedání
návrh H. Dohnálka
4 32 1 3
Schválení programu zasedání
5 36 1 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 22/1539/2011 34 0 0
2. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011, odvětví školství
7 22/1540/2011 32 0 1
3. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011, odvětví kultury
8 22/1541/2011 36 0 0
4. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví zdravotnictví
9 22/1542/2011 34 0 1
5. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí ÚSP Chotělice, v rámci schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci
10 22/1543/2011 35 0 0
6. Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 v Královéhradeckém kraji
11 22/1544/2011 34 0 0
7. Návrh na udělení "Záslužné medaile Královéhradeckého kraje"
12 22/1545/2011 34 0 0
8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
13 22/1546/2011 33 0 0
9. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
14 22/1547/2011 32 0 1
10. Velká cena Královéhradeckého kraje
15 22/1548/2011 32 0 1
11. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v roce 2011
16 22/1549/2011 33 0 0
12. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2011
17 22/1550/2011 34 0 0
13. Návrh na uzavření leasingové smlouvy Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 za účelem nákupu užitkového automobilu
18 22/1551/2011 35 0 0
14. Návrh poskytnutí zbývající částky určené na financování provozu obecně prospěšných společností v roce 2011
19 22/1552/2011 34 0 1
15. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod v areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné bariéry
20 22/1553/2011 35 0 0
16. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“
21 22/1554/2011 32 0 0
17. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2011 - III.
22 22/1555/2011 30 0 2
18. Změna č. 20/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
23 22/1556/2011 32 0 0
19. Návrh na navýšení počtu členů výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, volba členů výboru pro životní prostředí a zemědělství
24 22/1557/2011 31 0 4
20. Návrh na vyčlenění finančních prostředků pro Centrum EP na zajištění aktivit projektu „EKO-KOM“
25 22/1558/2011 33 2 0
21. Návrh na uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje
26 22/1559/2011 34 0 0
22. Návrh na prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté obci Bezděkov nad Metují
27 22/1560/2011 34 0 0
23. Návrh na zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2011 u příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice
28 22/1561/2011 34 0 0
24. Návrh na poskytnutí mimořádné dotacena podporusociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění vybraným poskytovatelům sociálních služeb
29 22/1562/2011 34 0 1
25. Návrh na schválení přípravy projektu do výzvy 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
30 22/1563/2011 34 1 0
26. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
31 22/1564/2011 33 0 3
27. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - staženo z programu
28. Návrh na schválení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2011 a odměny na dofinancování podílu dotace MMR obci Nepolisy za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 2010
32 22/1565/2011 36 0 1
29. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2011
33 22/1566/2011 33 0 2
30. Návrh Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje na prodloužení termínu splatnosti půjčky
34 22/1567/2011 31 0 2
31. Podpora technického vybavení pro obce s JPO – změna charakteru poskytnuté dotace pro město Náchod
35 22/1568/2011 36 0 0
32. Podpora technického vybavení pro obce s JPO – návrh na navýšení finančních prostředků k již poskytnuté dotaci pro město Týniště nad Orlicí
36 22/1569/2011 33 0 1
33. Neinvestiční účelově vázaný příspěvek Centru EP určený na realizaci dílčích aktivit projektu „Česko-polský inovační portál“
37 22/1570/2011 34 0 1
34. "Projekt ""Brána k sousedům"" "
38 22/1571/2011 33 0 1
35. Dodatečné rozdělení finančních prostředků určených pro dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2011
39 22/1572/2011 33 0 0
36. Schválení příjemců dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2011 (programy 11CRG02 a 11CRG03)
40 22/1573/2011 32 0 0
37. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují, Školní 1377
41 22/1574/2011 33 0 0
38. Návrh na přidělení dotace žadatelům do krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje
42 22/1575/2011 33 0 0
39. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1484/2011 Memorandum o spolupráci v oblasti evropské územní spolupráce
43 22/1576/2011 33 0 1
40. Prohlášení Letter of Comfort- potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru Centra evropského projektování a.s.
44 22/1577/2011 31 0 1
41. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a závazných finančních limitů
45 22/1578/2011 37 0 0
42. Neinvestiční účelově vázaný příspěvek Centru EP za účelem přípravy Královéhradeckého kraje na další programovací období
46 22/1579/2011 37 0 0
43. Návrh na změnu smlouvy o úvěru č. 2556-2/08/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
47 22/1580/2011 35 0 0
44. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2011
48 22/1581/2011 36 0 0
45. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011
50 22/1583/2011 36 0 1
46. Poskytnutí půjčky - TJ Bruslařský klub Nová Paka
51 22/1584/2011 32 1 1
47. Zpráva o činnosti výboru pro lidská práva Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
52 22/1585/2011 33 0 0
48. Návrh na úpravu splátkového kalendáře u prodaných nemovitostí v k.ú. Nová Paka a návrh na vzdání se zástavního práva k pozemkům v k.ú. Nová Paka
53 22/1586/2011 27 2 4
49. Návrh na odstranění stavby v k. ú. a obec Skřivany - staženo z programu
návrh na sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 50 - 88 (vyjma staženého bodu č. 82)
54 33 0 1
návrh na sloučení hlasování k bodům č. 50 - 88 (vyjma staženého bodu č. 82)
55 36 0 0
hlasování k bodům č. 50 - 88 (vyjma staženého bodu č. 82)
56 36 0 1
50. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
56 22/1587/2011 36 0 1
51. Nabídka převodu nemovitého majetku v k. ú. Babí a obec Trutnov
56 22/1588/2011 36 0 1
52. II/318 a II/321 Častolovice – Solnice – majetkoprávní vypořádání - návrh na prodej a výkup pozemků v k. ú. Častolovice, Solnice, Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Libel,Černíkovice, Domašín u Černíkovic, Synkov a Třebešov, okr. Rychnov nad Kněžnou - část I.
56 22/1589/2011 36 0 1
53. Návrh na uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků v k. ú. Kluky a obec Hradec Králové
56 22/1590/2011 36 0 1
54. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Chvalina a obci Hořice, okr. Jičín - I.
56 22/1591/2011 36 0 1
55. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Chvalina a obci Hořice, okr. Jičín - II.
56 22/1592/2011 36 0 1
56. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obec Hořice
56 22/1593/2011 36 0 1
57. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Náchod
56 22/1594/2011 36 0 1
58. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Dvůr Králové nad Labem
56 22/1595/2011 36 0 1
59. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Pražské Předměstí a obec Hradec Králové
56 22/1596/2011 36 0 1
60. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova a obec Trutnov
56 22/1597/2011 36 0 1
61. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovat část pozemku v k.ú. a obci Náchod městu Náchod
56 22/1598/2011 36 0 1
62. Návrh darovat pozemky Královéhradeckého kraje Statutárnímu městu Hradec Králové
56 22/1599/2011 36 0 1
63. Návrh na darování pozemků v k. ú. Strážkovice v Podkrkonoší a obci Malé Svatoňovice, okr. Trutnov do vlastnictví obce Malé Svatoňovice
56 22/1600/2011 36 0 1
64. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Libuň, okr. Jičín
56 22/1601/2011 36 0 1
65. Návrh na darování pozemků v k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou
56 22/1602/2011 36 0 1
66. Návrh na darování pozemku v k. ú. Otovice u Broumova, okr. Náchod do vlastnictví obce Otovice
56 22/1603/2011 36 0 1
67. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou do vlastnictví obce Semechnice
56 22/1604/2011 36 0 1
68. Návrh na darování pozemku v k. ú. Mladějov v Čechách, okr. Jičín do vlastnictví obce Mladějov
56 22/1605/2011 36 0 1
69. Návrh na darování pozemku v k. ú. Libáň, okr. Jičín do vlastnictví města Libáň
56 22/1606/2011 36 0 1
70. Návrh darovat část pozemku v k.ú. a obci Trutnov městu Trutnov
56 22/1607/2011 36 0 1
71. Návrh na darování části pozemku v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obec Opočno
56 22/1608/2011 36 0 1
72. Návrh na přijetí darovaných nemovitostí od Statutárního města Hradec Králové v k.ú. Pražské Předměstí
56 22/1609/2011 36 0 1
73. Návrh na přijetí daru od města Trutnov - pozemků v k.ú. a obci Trutnov
56 22/1610/2011 36 0 1
74. Návrh na příjem daru od města Vrchlabí - pozemků v k. ú. a obci Vrchlabí
56 22/1611/2011 36 0 1
75. Návrh na přijetí daru od města Jaroměř
56 22/1612/2011 36 0 1
76. Návrh na přijetí daru - pozemků v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od města Dvůr Králové nad Labem
56 22/1613/2011 36 0 1
77. Návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí v k.ú. a obci Úpice veřejným návrhem
56 22/1614/2011 36 0 1
78. Návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí v k.ú. Žacléř veřejným návrhem
56 22/1615/2011 36 0 1
79. Návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí v k.ú. a obci Nový Bydžov veřejným návrhem
56 22/1616/2011 36 0 1
80. Návrh na bezúplatné převzetí majetku České republiky - pozemků v k.ú. a obci Máslojedy a pomníků z války roku 1866 na nich stojících
56 22/1617/2011 36 0 1
81. Návrh na bezúplatné převzetí majetku státu - pozemku v k.ú. a obci Hořiněves a pomníku z války roku 1866 na něm stojícím
56 22/1618/2011 36 0 1
82. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k.ú. Opočno pod Orlickými horami městu Opočno - staženo z programu
56 36 0 1
83. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Roudnice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
56 22/1619/2011 36 0 1
84. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kounov u Dobrušky a obci Kounov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
56 22/1620/2011 36 0 1
85. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obec Hronov
56 22/1621/2011 36 0 1
86. Informace o vydaném rozhodnutí Pozemkového úřadu v Náchodě v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ v k.ú. Žernov u České Skalice
56 22/1622/2011 36 0 1
87. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání a úhrady rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Volanice v k.ú. Volanice a v k.ú. Liběšice
56 22/1623/2011 36 0 1
88. Návrh na svěření nemovitého majetku v k. ú. a obec Jaroměř k hospodaření příspěvkové organizaci
56 22/1624/2011 36 0 1
89. Návrh na převod prostředků na financování Průmyslové zóny Solnice - Kvasiny z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 - projednávání předřazeno před bod č. 45
49 22/1582/2011 31 1 4
Diskuse

Soubory ke stažení