USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2010; Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Schválení návrhové komise [ celý úvod ]
1 39 0 0
Schválení ověřovatelů zápisu
2 41 0 0
Schválení programu zasedání
3 41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 21/1471/2011 41 0 0
2. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví zdravotnictví
5 21/1472/2011 40 0 2
3. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011, odvětví školství - 2. změna
6 21/1473/2011 41 0 0
4. Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011, odvětví kultury - 3. změna
7 21/1474/2011 40 0 0
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
8 21/1475/2011 42 0 0
6. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
9 21/1476/2011 41 0 0
46. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a zprávy z kontrol provedených kontrolním výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje - projednávání předřazeno před bod č. 7
protinávrh Bc. Plasse
10 14 5 18
46. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a zprávy z kontrol provedených kontrolním výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje - projednávání předřazeno před bod č. 7
původní návrh
11 21/1477/2011 31 1 5
7. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kaje za rok 2010
12 21/1478/2011 39 0 1
8. Návrh na změnu smlouvy o úvěru č. 2556-2/08/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
13 21/1479/2011 37 0 0
9. Schválení příjemců dotace v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2011
14 21/1480/2011 31 0 3
10. Návrhy seznamů grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost doporučených Výběrovou komisí k realizaci a projektů zařazených do zásobníku projektů, oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3
15 21/1481/2011 31 1 0
11. Schválení náhradních žádostí v krajském dotačním programu 11KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje
16 21/1482/2011 31 0 0
12. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 / část I.
17 21/1483/2011 32 0 1
13. Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 / část II.
návrh nebyl přijat
18 21 3 6
14. Memorandum o spolupráci v oblasti evropské územní spolupráce
19 21/1484/2011 35 0 0
15. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a závazných finančních limitů
20 21/1485/2011 39 0 1
16. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011
21 21/1486/2011 37 1 2
17. Návrh Vodovodního svazu Císařská studánka na splácení dlužné pohledávky královéhradeckému kraji
22 21/1487/2011 36 0 3
18. Návrh nové zakládací smlouvy společnosti Královéhradecká labská o.p.s.
23 21/1488/2011 38 0 0
19. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace společnosti Královéhradecká labská o.p.s.
24 21/1489/2011 36 0 2
20. Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky obci Havlovice - staženo z programu
21. Memorandum o spolupráci a koordinaci aktivit Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací
25 21/1490/2011 34 0 1
22. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace turistickým informačním centrům působícím na území Královéhradeckého kraje
26 21/1491/2011 35 0 0
23. Účelová neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení pěších a cyklistických tras v Královéhradeckém kraji
27 21/1492/2011 36 0 1
24. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe
28 21/1493/2011 37 0 0
25. Marketingová strategie KHK na období 2011-2013 (akční plán)
29 21/1494/2011 35 1 1
26. "Uplatnění stanoviska Královéhradeckého kraje ke ""Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území
30 21/1495/2011 38 0 0
27. Aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
31 21/1496/2011 37 0 1
28. Úprava rozpočtu odvětví školství
32 21/1497/2011 39 0 0
29. Uzavření smluv pro řešení licencí programového vybavení ve vzdělávání
33 21/1498/2011 38 0 2
30. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
34 21/1499/2011 36 0 2
31. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566
35 21/1500/2011 40 0 0
32. Návrh na uzavření leasingové smlouvy Vyšší odbornou školou rozvoje venkova a Střední zemědělskou školou, Hořice, Riegrova 1403 za účelem nákupu secího stroje
36 21/1501/2011 39 0 1
33. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012.
37 21/1502/2011 39 0 0
34. Návrh schválení nových zakládacích smluv obecně prospěšných společností Klicperova divadla o. p. s., Divadla Drak, o. p. s. a Filharmonie Hradec Králové, o. p. s.
38 21/1503/2011 39 0 0
35. Návrh finančního posílení vybraných kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje
39 21/1504/2011 39 0 0
36. Návrh na schválení realizace a financování projektu Digitální planetárium v Hradci Králové podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
40 21/1505/2011 39 0 0
37. Návrh darovacích smluv mezi Královéhradeckým krajem a obcemi kraje v rámci projektu Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje
41 21/1506/2011 35 0 0
38. Zdražení ceníku Integrovaného dopravního systému IREDO od 1.7.2011
42 21/1507/2011 32 1 0
39. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011, na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011
43 21/1508/2011 39 0 1
40. Návrh na prominutí penále za porušení rozpočtové kázně organizaci EMAUZY ČR, IČ 428 84 861
44 21/1509/2011 32 2 4
41. Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR
neplatné hlasování
45
41. Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR
46 21/1510/2011 35 0 3
42. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2011 - II.
47 21/1511/2011 38 0 0
43. Vyhodnocení soutěže Čistá obec 2010
48 21/1512/2011 38 0 0
44. Investiční dotace obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2011
49 21/1513/2011 37 0 0
45. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011
50 21/1514/2011 37 0 0
hlasování o sloučení úvodního slova a rozpravy k bodům č. 47 - 69
51 37 0 0
hlasování o sločení hlasování k bodům č. 47 - 69
52 34 0 0
hlasování k bodům č. 47 - 69
53 35 0 0
47. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obec Lázně Bělohrad
53 21/1515/2011 35 0 0
48. Návrh na prodej nemovitosti v k.ú. Dobruška
53 21/1516/2011 35 0 0
49. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Náchod
53 21/1517/2011 35 0 0
50. Návrh na výkupnemovitostí v k. ú. a obec Albrechtice nad Orlicí
53 21/1518/2011 35 0 0
51. Návrh na výkup pozemku v k.ú. a obci Náchod
53 21/1519/2011 35 0 0
52. Návrh na odstranění staveb ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k.ú. a obci Náchod v souvislosti s modernizací Oblastní nemocnice Náchod a.s.
53 21/1520/2011 35 0 0
53. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání a úhrady rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní pozemkové úpravyKPÚ Židovice v k.ú. Židovice
53 21/1521/2011 35 0 0
54. Návrh na odsouhlasení majetkového vypořádání a úhrady rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Králova Lhota u Českého Meziříčí v k.ú. Králova Lhota u Českého Meziříčí
53 21/1522/2011 35 0 0
55. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou
53 21/1523/2011 35 0 0
56. Návrh na příjem daru od obce Malé Svatoňovice - pozemků v k. ú. Petrovice u Strážkovic a obci Malé Svatoňovice
53 21/1524/2011 35 0 0
57. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměř, okr. Náchod
53 21/1525/2011 35 0 0
58. Návrh darovat část pozemku v k.ú. a obci Broumov městu Broumov
53 21/1526/2011 35 0 0
59. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Hostinné, okr. Trutnov
53 21/1527/2011 35 0 0
60. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Jičín, okr. Jičín do vlastnictví města Jičína
53 21/1528/2011 35 0 0
61. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, okr. Náchod
53 21/1529/2011 35 0 0
62. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Trutnov městu Trutnov
53 21/1530/2011 35 0 0
63. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Žabokrky od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje
53 21/1531/2011 35 0 0
64. Návrh na změnu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti v k. ú. a obec Nový Bydžov
53 21/1532/2011 35 0 0
65. Zrušení usnesení č. ZK/30/2218/2008 a návrh na darování pozemků v k. ú. Týniště nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
53 21/1533/2011 35 0 0
66. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2045/2008 a návrh na výkup pozemku p.p.č. 765/13 v k.ú. Brtev
53 21/1534/2011 35 0 0
67. Návrh na předložení žádosti Ministerstvu obrany ČR o státní účelovou dotaci pro rok 2012 na zabezpečení péče o válečné hroby z války roku 1866 na akci Obnova pietního místa jezdecké bitvy u Střezetic
53 21/1535/2011 35 0 0
68. Návrh na předložení žádosti Ministerstvu obrany ČR o státní účelovou dotaci pro rok 2012 na zabezpečení péče o válečné hroby z války roku 1866 na akci Celková rekonstrukce pomníku Baterie mrtvých na Chlumu
53 21/1536/2011 35 0 0
69. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
53 21/1537/2011 35 0 0
70. Změna člena Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
54 21/1538/2011 33 0 1
Diskuse

Soubory ke stažení