USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: Ivana Nesvačilová

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 40 0 1
ověřovatelé zápisu
2 40 0 0
schválení programu 30. zasedání
3 40 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/31/2123/2016 38 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
5 ZK/31/2124/2016 38 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/31/2125/2016 36 0 0
4. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
7 ZK/31/2126/2016 35 0 0
5. Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji
8 ZK/31/2127/2016 37 0 0
6. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2016
9 ZK/31/2128/2016 38 0 0
7. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
10 ZK/31/2129/2016 40 0 0
8. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 - 2020
11 ZK/31/2130/2016 39 0 0
9. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
12 ZK/31/2131/2016 31 1 0
10. Krajské dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2017
13 ZK/31/2132/2016 37 0 0
11. "Dotační programy dotační oblasti ""Program obnovy venkova"" pro rok 2017"
14 ZK/31/2133/2016 38 0 0
12. Krajské dotační programy v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2017
15 ZK/31/2134/2016 35 0 0
13. Krajské dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2017
16 ZK/31/2135/2016 34 0 0
14. Krajské dotační programy v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport na rok 2017
17 ZK/31/2136/2016 31 0 0
15. Krajské dotační programy v oblasti primární prevence na rok 2017
18 ZK/31/2137/2016 32 0 0
16. Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017
19 ZK/31/2138/2016 32 0 0
17. Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2017
20 ZK/31/2139/2016 32 0 0
18. Krajské dotační programy oblasti regionální rozvoj a cestovní ruch - poskytnutí dotací
21 ZK/31/2140/2016 31 0 0
19. Prodloužení termínů ukončení realizace projektů
22 ZK/31/2141/2016 30 0 0
20. Změna smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
23 ZK/31/2142/2016 31 0 0
21. Změna typu dotace poskytnuté obci Říčky v Orlických horách - 16POV01
24 ZK/31/2143/2016 31 0 0
22. Změna typu dotace poskytnuté obci Radvanice - 16POV02
25 ZK/31/2144/2016 31 0 0
23. Změna typu dotace poskytnuté obci Libel - 16POV01
26 ZK/31/2145/2016 33 0 0
24. Změna názvu projektu a účelu dotace poskytnuté obci Sadová - 16POV02
27 ZK/31/2146/2016 32 0 0
25. Změna typu dotace poskytnuté obci Synkov - Slemeno - 16POV02
28 ZK/31/2147/2016 33 0 0
26. Dotace na dofinancování podílu k dotaci Ministerstva pro místní rozvoj za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 2015 obci Stračov
29 ZK/31/2148/2016 33 0 0
27. Rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje za rok 2016.
30 ZK/31/2149/2016 33 0 0
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 28 - 33
31 33 0 0
Hlasování k bodům č. 28 - 33
32 30 0 0
28. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - Obec Hajnice
32 ZK/31/2150/2016 30 0 0
29. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - Městys Černý Důl
32 ZK/31/2151/2016 30 0 0
30. Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně - Obec Slavětín nad Metují
32 ZK/31/2152/2016 30 0 0
31. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - Obec Lanžov
32 ZK/31/2153/2016 30 0 0
32. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále -Obec Mokré
32 ZK/31/2154/2016 30 0 0
33. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - Obec Bystřice
32 ZK/31/2155/2016 30 0 0
34. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - obec Dobré
33 ZK/31/2156/2016 29 0 2
35. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně u příjemce grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Královéhradeckého kraje z OPVK - Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje
34 ZK/31/2157/2016 25 2 7
36. "Memorandum o spolupráci na produktu ""Pískovcová skalní města v České republice"""
35 ZK/31/2158/2016 33 0 0
37. Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů
36 ZK/31/2159/2016 30 0 0
38. "Dohody o spolupráci na projektech ""Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí"" a ""Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí ""Společné dědictví"""""
37 ZK/31/2160/2016 30 0 0
39. Změna dohod o spolupráci na silničních projektech Interreg V-A ČR – Polsko
38 ZK/31/2161/2016 34 0 0
40. Významné veřejné zakázky k projektům silniční dopravní infrastruktury v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, odůvodnění významných veřejných zakázek
39 ZK/31/2162/2016 33 0 0
41. Pověření ZOO Dvůr Králové a.s. k plnění závazku veřejné služby a Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
40 ZK/31/2163/2016 33 0 0
42. Souhlas ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku – potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru společnosti Centrum evropského projektování a.s.
41 ZK/31/2164/2016 33 0 0
43. Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Impuls Hradec Králové
42 ZK/31/2165/2016 33 0 0
44. Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - informace o postupu prací
43 ZK/31/2166/2016 36 0 0
45. Návrh plánu dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje
44 ZK/31/2167/2016 31 0 0
46. Návrh na změnu rozpočtu na rok 2017 z důvodu indexace položky přímé mzdy (plus sociální a zdravotní pojištění) v roce 2017 u „Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje od 1.1.2017 – výběrová oblast č. 1-13“
45 ZK/31/2168/2016 24 2 0
47. Návrh smluv o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou se Středočeským, Libereckým a Pardubickým krajem
46 ZK/31/2169/2016 31 0 0
48. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2016 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
47 ZK/31/2170/2016 27 0 1
49. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017.
48 ZK/31/2171/2016 27 0 1
50. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1914/2016 ze dne 21. 3. 2016.
49 ZK/31/2172/2016 29 0 2
51. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
50 ZK/31/2173/2016 35 0 0
52. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2016
51 ZK/31/2174/2016 35 0 0
53. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2017
52 ZK/31/2175/2016 31 0 3
54. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2017, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
53 ZK/31/2176/2016 35 0 0
55. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016
54 ZK/31/2177/2016 33 0 0
56. Návrh dočerpání rezervy v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016
55 ZK/31/2178/2016 32 0 0
57. Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
56 ZK/31/2179/2016 33 0 0
58. Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2016–2018
57 ZK/31/2180/2016 27 0 0
59. Novela Zásad pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
58 ZK/31/2181/2016 31 0 0
60. Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
59 ZK/31/2182/2016 30 0 0
61. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – III.
60 ZK/31/2183/2016 31 0 0
62. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“
61 ZK/31/2184/2016 33 0 0
63. Žádost města Nový Bydžov o prominutí vratky dotace na akci „Město Nový Bydžov – doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“
62 ZK/31/2185/2016 35 0 0
64. Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016-2020
63 ZK/31/2186/2016 38 0 0
65. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" - souhrnná informace"
64 ZK/31/2187/2016 37 0 0
66. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 11. 4. 2016 (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
65 ZK/31/2188/2016 38 0 0
67. Vyúčtování návratných finančních výpomocí poskytnutých organizacím Královéhradeckého kraje, které organizovaly projekty z Operačního programu Životní prostředí (50. a 60. výzva)
66 ZK/31/2189/2016 38 0 0
68. Významné veřejné zakázky k projektům silniční dopravní infrastruktury
67 ZK/31/2190/2016 37 0 0
69. Úprava rozpočtu kapitoly 21 - investice a evropské projekty
68 ZK/31/2191/2016 36 0 0
70. "Závěrečná zpráva a ukončení akce ""Průmyslová zóna Solnice -Kvasiny, regionální infrastruktura"""
69 ZK/31/2192/2016 38 0 0
71. Návrh Plánovací smlouvy č. 1/2016 -2 s Městem Nové Město nad Metují na realizaci akce „Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy – Nové Město nad Metují, Krčín)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
70 ZK/31/2193/2016 38 0 0
72. "Návrh plánovací smlouvy č. 1/2015-2 s Městem Vrchlabí na realizaci akce ""Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Přístupová komunikace do PZ/ trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953"""
71 ZK/31/2194/2016 38 0 1
73. "Odůvodnění významné veřejné zakázky ""Přístupová komunikace do PZ/ trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953"" v rámci projektu ""Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa"""
72 ZK/31/2195/2016 38 0 0
74. "Odůvodnění významné veřejné zakázky ""Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy – Nové Město nad Metují, Krčín)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
73 ZK/31/2196/2016 38 0 0
75. "Odsouhlasení zahájení prací pro realizaci akcí ""II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat"" a ""I/14 Solnice, obchvat"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
74 ZK/31/2197/2016 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 76 - 150
75 29 0 0
hlasování k bodům č. 76 - 150
76 36 0 0
76. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Z. T. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
76 ZK/31/2198/2016 36 0 0
77. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem K. K. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
76 ZK/31/2199/2016 36 0 0
78. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní Z. F. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
76 ZK/31/2200/2016 36 0 0
79. Návrh na prodej nemovitého majetku v k. ú. a obec Nový Bydžov
76 ZK/31/2201/2016 36 0 0
80. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Malá Čermnáa obec Hronov
76 ZK/31/2202/2016 36 0 0
81. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
76 ZK/31/2203/2016 36 0 0
82. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Dolní Lánovstaženo z programu
83. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Sedloňov
76 ZK/31/2204/2016 36 0 0
84. Návrh na prodej části p.p.č. 1089/1 v k.ú. Velká Úpa II
76 ZK/31/2205/2016 36 0 0
85. Návrh na výkuppozemku v k. ú. Pilníkov I a obec Pilníkov
76 ZK/31/2206/2016 36 0 0
86. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Častolovice
76 ZK/31/2207/2016 36 0 0
87. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Týniště nad Orlicí
76 ZK/31/2208/2016 36 0 0
88. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Roudnička a obec Hradec Králové
76 ZK/31/2209/2016 36 0 0
89. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Dílce, okr. Jičín
76 ZK/31/2210/2016 36 0 0
90. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/35 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2211/2016 36 0 0
91. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/12 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2212/2016 36 0 0
92. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/17 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2213/2016 36 0 0
93. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/34 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2214/2016 36 0 0
94. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/40 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2215/2016 36 0 0
95. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/41 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2216/2016 36 0 0
96. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/42 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2217/2016 36 0 0
97. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/29 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2218/2016 36 0 0
98. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 685/19 a p.p.č. 685/20 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2219/2016 36 0 0
99. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/21 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2220/2016 36 0 0
100. Návrh na výkup pozemku p. č. 901 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2221/2016 36 0 0
101. Návrh na výkup pozemku p. č. 902 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2222/2016 36 0 0
102. Návrh na výkup pozemku p. č. 908 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2223/2016 36 0 0
103. Návrh na výkup pozemku p. č. 944 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2224/2016 36 0 0
104. Návrh na výkup pozemku p. č. 767/22 v k. ú. a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2225/2016 36 0 0
105. Návrh na výkup pozemku p. č. 767/26 v k. ú. a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2226/2016 36 0 0
106. Návrh na výkup pozemků p. č. 387/10 a 387/11 v k. ú. Stěžírky a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2227/2016 36 0 0
107. Návrh na výkup pozemku p. č. 387/13 v k. ú. Stěžírky a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2228/2016 36 0 0
108. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Dolní Přím a v k.ú.Horní Přím a obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2229/2016 36 0 0
109. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 632/42 v k. ú. a obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2230/2016 36 0 0
110. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 632/60 a 701/12 v k. ú. a obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2231/2016 36 0 0
111. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 632/50 a 632/51 v k. ú. a obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2232/2016 36 0 0
112. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 632/37 v k. ú. a obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2233/2016 36 0 0
113. Návrh na darování pozemku p.č. 225/17 v k.ú. Velká Úpa I
76 ZK/31/2234/2016 36 0 0
114. Návrh na darování nemovitostí v Peci pod Sněžkou
76 ZK/31/2235/2016 36 0 0
115. Návrh darovat pozemky v k. ú. Horní Staré Město a obec Trutnov
76 ZK/31/2236/2016 36 0 0
116. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Staré Hrady, okr. Jičín
76 ZK/31/2237/2016 36 0 0
117. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Náchod, okr. NA
76 ZK/31/2238/2016 36 0 0
118. Návrh na darování pozemků v k. ú. Pilníkov II a obci Pilníkov, okr. Trutnov
76 ZK/31/2239/2016 36 0 0
119. Návrh na darování pozemku v k.ú. Nový Bydžov
76 ZK/31/2240/2016 36 0 0
120. Návrh na darování pozemků v k. ú. Veliš u Jičína a obci Veliš, okr. Jičín
76 ZK/31/2241/2016 36 0 0
121. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Mostek, okr. Trutnov
76 ZK/31/2242/2016 36 0 0
122. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Skřivany, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2243/2016 36 0 0
123. Návrh na darování pozemku v k.ú. Stará Paka, okr. Jičín, do vlastnictví spolku Sportem proti bariérám, z. s.
76 ZK/31/2244/2016 36 0 0
124. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Velká Úpa I a v k.ú. Velká Úpa II
76 ZK/31/2245/2016 36 0 0
125. Návrh na přijetí budoucího daru v k. ú. a obci Jičín
76 ZK/31/2246/2016 36 0 0
126. Návrh na přijetí daru v k. ú. Brusnice a obec Hajnice
76 ZK/31/2247/2016 36 0 0
127. Návrh na přijetí daru v k. ú. Dolní Staré Město a obec Trutnov
76 ZK/31/2248/2016 36 0 0
128. Návrh na přijetí daru Barevné domky Hajnice
76 ZK/31/2249/2016 36 0 0
129. Návrh na přijetí daru v k. ú. a obec Trutnov
76 ZK/31/2250/2016 36 0 0
130. Návrh na přijetí daru - p.p.č. 2638/64 v k.ú. Nový Bydžov od města Nový Bydžov
76 ZK/31/2251/2016 36 0 0
131. Návrh na příjem daru od obce Dolní Přím, pozemků v k. ú. Dolní Přím a v k.ú. Horní Přím,obci Dolní Přím
76 ZK/31/2252/2016 36 0 0
132. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a obci Olešnice, okr. Rychnov nad Kněžnou
76 ZK/31/2253/2016 36 0 0
133. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Dlouhé Dvory a obci Střezetice, okr. Hradec Králové
76 ZK/31/2254/2016 36 0 0
134. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Veliš u Jičína a obci Veliš, okr. Jičín
76 ZK/31/2255/2016 36 0 0
135. Návrh na přijetí daru – pozemků pod stavbami silnic č. III/2851, III/2854, III/32542, III/32543 v k.ú. Dubenec od obce Dubenec
76 ZK/31/2256/2016 36 0 0
136. Návrh na přijetí daru v k. ú. a obci Střezetice
76 ZK/31/2257/2016 36 0 0
137. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace - darování stavby úseku vyřazené silnice č. III/2811 v k.ú. Osek u Sobotky
76 ZK/31/2258/2016 36 0 0
138. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků – stavby silnice III/28439 v k.ú. Lázně Bělohrad a v k.ú. Brtev
76 ZK/31/2259/2016 36 0 0
139. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků – stavby silnice III/30414 v k.ú. Běloves
76 ZK/31/2260/2016 36 0 0
140. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Vrchovnice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2261/2016 36 0 0
141. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Jeřičky a obci Hořiněves od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2262/2016 36 0 0
142. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Hořiněves od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2263/2016 36 0 0
143. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a obci Písek od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2264/2016 36 0 0
144. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinouod ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2265/2016 36 0 0
145. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Kosičky od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2266/2016 36 0 0
146. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kal a obci Pecka od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2267/2016 36 0 0
147. Návrh na podání žádosti o úplatný převod pozemku zastavěného silnicí II/295 v k.ú. Bedřichov v Krkonoších z vlastnictvíMinisterstva obrany ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje
76 ZK/31/2268/2016 36 0 0
148. Návrh na zrušení části usnesení č. ZK/20/1393/2015
76 ZK/31/2269/2016 36 0 0
149. Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Borohrádek
76 ZK/31/2270/2016 36 0 0
150. Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Jičín
76 ZK/31/2271/2016 36 0 0
151. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
77 ZK/31/2272/2016 32 0 0
- Diskuze a závěr
-

Soubory ke stažení