USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 33 0 1
ověřovatelé zápisu
2 32 0 0
schválení programu 30. zasedání
3 34 0 0
- Vystoupení rektorů UHK
-
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/30/2031/2016 33 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
5 ZK/30/2032/2016 34 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/30/2033/2016 32 0 2
4. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
7 ZK/30/2034/2016 34 0 0
5. Návrh na poskytnutí finančních darů z kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
8 ZK/30/2035/2016 32 0 0
6. "Návrh na přistoupení k iniciativě ""Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020"" "
9 ZK/30/2036/2016 31 0 0
7. Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
10 ZK/30/2037/2016 30 0 2
8. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015
11 ZK/30/2038/2016 33 0 0
9. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
12 ZK/30/2039/2016 35 0 0
10. Dotační programy Královéhradeckého kraje pro oblast prevence rizikového chování rok 2016 a změny v rozdělení alokací na dotační programy pro rok 2016 v oblasti školství
13 ZK/30/2040/2016 33 0 0
11. Poskytnutí dotací z krajského dotačního program 16RRD11 v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016
14 ZK/30/2041/2016 32 0 0
12. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2016
15 ZK/30/2042/2016 33 0 0
13. Poskytnutí dotací na individuální účel
16 17 7 9
13. Poskytnutí dotací na individuální účel
17 ZK/30/2043/2016 27 0 8
14. Změny ve schválených dotacích
18 ZK/30/2044/2016 31 0 0
15. Změna typu dotace poskytnuté obci Kunčice - 16POV01
19 ZK/30/2045/2016 29 0 0
16. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně - Obec Slavětín nad Metují
20 ZK/30/2046/2016 29 0 0
17. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - Obec Kunčice nad Labem
21 ZK/30/2047/2016 28 0 2
18. Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně - Obec Třebihošť
22 ZK/30/2048/2016 27 0 2
19. Prominutí penále vyměřeného z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
23 ZK/30/2049/2016 25 0 3
20. Schválení projektových záměrů Revitalizace Kuks o.p.s.
24 ZK/30/2050/2016 29 0 0
21. Uzavření Smlouvy o užívání prostor dle Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem udržitelnosti projektu „Kuks – Granátové jablko“
25 ZK/30/2051/2016 30 0 0
22. Pověření obecně prospěšných společností výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby
26 ZK/30/2052/2016 33 0 0
23. Návrh na uzavření příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
27 ZK/30/2053/2016 32 0 0
24. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“
28 ZK/30/2054/2016 28 0 0
25. Návrh třístranné smlouvy: „Smlouvy o spolupráci při zajištění integrovaného dopravního systému IREDO a udržitelnosti projektů financovaných z ROP SV“ – OREDO s.r.o.
29 ZK/30/2055/2016 31 0 0
26. Návrh dalšího postupu v zajištění regionální železniční dopravy na tratích zajišťovaných společností GW Train Regio a.s. po 1.1.2019
30 ZK/30/2056/2016 30 0 0
27. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob na r.2016 subjektu AUDIS BUS s.r.o.
31 ZK/30/2057/2016 29 0 0
28. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – II.
32 ZK/30/2058/2016 27 0 0
29. Prominutí vrácení dotace městu Vamberk dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04839
33 ZK/30/2059/2016 27 0 0
30. Prominutí vrácení dotace Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko v likvidaci
34 ZK/30/2060/2016 27 0 0
31. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - III. etapa
35 ZK/30/2061/2016 28 0 0
32. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“
36 ZK/30/2062/2016 31 0 0
33. Plán dílčího povodí horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry
37 ZK/30/2063/2016 31 0 0
34. Finanční podpora obcím v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2016
38 ZK/30/2064/2016 31 0 0
35. Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů „Čistá obec“ za rok 2015
39 ZK/30/2065/2016 30 0 0
36. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace Regionální agrární komoře KHK
40 ZK/30/2066/2016 29 0 0
37. Návrh spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky při použití finančních prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností.
41 ZK/30/2067/2016 29 0 0
38. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2016 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
42 ZK/30/2068/2016 29 0 0
39. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2016
43 ZK/30/2069/2016 28 0 0
40. Návrh Dodatku č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
44 ZK/30/2070/2016 30 0 0
41. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016
45 ZK/30/2071/2016 30 0 0
42. Návrh na schválení výsledků dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016
46 ZK/30/2072/2016 30 0 0
43. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016
[ dokončení bodu 43 po dohadovacím řízení ]
47 20 1 7
43. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016
48 14 3 10
43. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016
neplatné
49
43. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016
50 ZK/30/2073/2016 34 0 0
44. Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
51 ZK/30/2074/2016 32 0 1
45. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2016
52 ZK/30/2075/2016 34 0 0
46. Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
hlasování o stažení
53 33 0 0
47. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" - souhrnná informace "
54 ZK/30/2076/2016 32 0 0
48. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
55 ZK/30/2077/2016 33 0 0
49. Návrh na schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)
56 ZK/30/2078/2016 33 0 0
50. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci k projektu Zateplení objektu školy a výměna oken v Novém Městě nad Metují
57 ZK/30/2079/2016 33 0 0
51. "Plánovací smlouva pro vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury, související se stavbou ""I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta"". "
58 ZK/30/2080/2016 33 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 52 - 57
59 32 0 0
hlasování k bodům č. 52 - 57
60 31 0 0
52. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s firmou DUO s.r.o. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
60 ZK/30/2081/2016 31 0 0
53. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s panem R. K. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
60 ZK/30/2082/2016 31 0 0
54. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s paní O. S. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
60 ZK/30/2083/2016 31 0 0
55. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem Ing. K. K. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
60 ZK/30/2084/2016 31 0 0
56. "Návrh Smlouvy o právu provést stavbu s panem J. K. DiS. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
60 ZK/30/2085/2016 31 0 0
57. "Návrh Smlouvy o právu provést stavbu s městem Dobruška pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
60 ZK/30/2086/2016 31 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 58 - 90
61 30 0 0
hlasování k bodům č. 58 - 90
neplatné
62
hlasování k bodům č. 58 - 90
63 33 0 0
58. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Malá Čermnáa obec Hronov
63 ZK/30/2087/2016 33 0 0
59. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
63 ZK/30/2088/2016 33 0 0
60. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2089/2016 33 0 0
61. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 696/5 v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2090/2016 33 0 0
62. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 694/5 v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2091/2016 33 0 0
63. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 697/5 v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2092/2016 33 0 0
64. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 696/7 v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2093/2016 33 0 0
65. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 695/4 v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2094/2016 33 0 0
66. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 694/2 a 696/21 v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
63 ZK/30/2095/2016 33 0 0
67. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Dílce, okr. Jičín
63 ZK/30/2096/2016 33 0 0
68. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Domašín u Černíkovic a obci Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou
63 ZK/30/2097/2016 33 0 0
69. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Souvlastní a obci Zdobnice, okr. Rychnov nad Kněžnou
63 ZK/30/2098/2016 33 0 0
70. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Libuň, okr. Jičín
63 ZK/30/2099/2016 33 0 0
71. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Petříkovice u Trutnova a obci Chvaleč, okr. Trutnov
63 ZK/30/2100/2016 33 0 0
72. Návrh na darování pozemku v k. ú. Kunštát u Orlického Záhoří a obci Orlické Záhoří
63 ZK/30/2101/2016 33 0 0
73. Změna vlastnických vztahů k pozemní komunikaci v k.ú. Rakov u Markvartic - darování stavby části úseku silnice č. III/279 36 vč. pozemku pod silnicí do majetku obce Markvartice
63 ZK/30/2102/2016 33 0 0
74. Návrh na darování pozemků v k.ú. Jičín, do vlastnictví města Jičín
63 ZK/30/2103/2016 33 0 0
75. Návrh na darování pozemku v k. ú. Osek u Sobotky a obci Osek, okr. Jičín
63 ZK/30/2104/2016 33 0 0
76. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Stračov, okr. Hradec Králové
63 ZK/30/2105/2016 33 0 0
77. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Káranice, okr. Hradec Králové
63 ZK/30/2106/2016 33 0 0
78. Návrh darovat část pozemku v k. ú. a obec Borohrádek městu Borohrádek
63 ZK/30/2107/2016 33 0 0
79. Návrh na přijetí daru v k. ú. a obec Borohrádek
63 ZK/30/2108/2016 33 0 0
80. Návrh na přijetí daru v k. ú. Třebeš a obec Hradec Králové
63 ZK/30/2109/2016 33 0 0
81. Návrh na přijetí daru v k. ú. a obec Náchod
63 ZK/30/2110/2016 33 0 0
82. Návrh na přijetí daru v k. ú. a obec Nová Paka
63 ZK/30/2111/2016 33 0 0
83. Návrh na výmaz předkupního práva
63 ZK/30/2112/2016 33 0 0
84. Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Vysoká nad Labem
63 ZK/30/2113/2016 33 0 0
85. Návrh na odstranění stavby
63 ZK/30/2114/2016 33 0 0
86. Návrh na odstranění stavby v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
63 ZK/30/2115/2016 33 0 0
87. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
63 ZK/30/2116/2016 33 0 0
88. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
63 ZK/30/2117/2016 33 0 0
89. Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření vk. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
63 ZK/30/2118/2016 33 0 0
90. Návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. a obec Hostinné
63 ZK/30/2119/2016 33 0 0
91. Darovací smlouva - socha Anežky Přemyslovny
64 ZK/30/2120/2016 33 0 0
92. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
65 ZK/30/2121/2016 31 0 0
93. Poskytnutí mimořádné účelové dotace obcím Výrava a Jílovice
66 ZK/30/2122/2016 32 0 0
- Závěr
-

Soubory ke stažení