USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 37 0 1
ověřovatelé zápisu
2 38 0 0
schválení programu 28. zasedání
návrh Mgr. Berdychové
3 22 3 13
schválení programu 28. zasedání
4 34 1 4
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/28/1964/2016 35 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 ZK/28/1965/2016 35 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7 ZK/28/1966/2016 34 0 0
4. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu "Jezděte bezpečně! 2016"
8 ZK/28/1967/2016 29 1 5
5. Návrh na poskytnutí věcných darů městům Husinec a Konstanz
9 ZK/28/1968/2016 34 0 0
6. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2016
10 ZK/28/1969/2016 37 0 0
7. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016
11 ZK/28/1970/2016 37 0 0
8. Dotační programy oblast regionální rozvoj 16RRD12 - Zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III
12 ZK/28/1971/2016 38 0 0
9. Dotační program Úprava lyžařských běžeckých tras
13 ZK/28/1972/2016 38 0 0
10. Prodloužení termínu realizace projektů 15RRD05–0009, 15RRD05-0010 a 15RRD05-0003
14 ZK/28/1973/2016 38 0 0
11. Žádosti o prominutí penále vyměřeného z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
15 ZK/28/1974/2016 36 0 0
12. Žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných z dotačních programů Královéhradeckého kraje
16 ZK/28/1975/2016 36 0 3
13. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2016
17 ZK/28/1976/2016 38 0 0
14. Změna dohody o spolupráci na projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část
18 ZK/28/1977/2016 37 0 0
15. Návrhy Dohod o spolupráci na silničních projektech Interreg V-A ČR – Polsko
19 ZK/28/1978/2016 39 0 0
16. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provozování Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové subjektu Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. na r. 2016
20 ZK/28/1979/2016 38 0 0
17. Mimořádná aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 – 2016
21 ZK/28/1980/2016 34 0 1
18. Návrh na přidělení dotace Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016
22 ZK/28/1981/2016 34 0 0
19. Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách
23 ZK/28/1982/2016 35 0 0
20. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci aktivit v projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V
24 ZK/28/1983/2016 35 0 0
21. Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2016
25 ZK/28/1984/2016 37 0 0
22. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2016
26 ZK/28/1985/2016 34 0 0
23. Návrh Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na vyřazení sanitních vozidel a zdravotnických přístrojů
27 ZK/28/1986/2016 36 0 0
24. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2016
28 ZK/28/1987/2016 35 0 0
25. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2016 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
29 ZK/28/1988/2016 25 0 0
26. Prodloužení termínu realizace projektu obce Bezděkov nad Metují dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04294
30 ZK/28/1989/2016 36 0 0
27. Prodloužení termínu realizace projektu městyse Doudleby nad Orlicí dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04297
31 ZK/28/1990/2016 35 0 0
28. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“
32 ZK/28/1991/2016 38 0 0
29. Změna č. 40/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
33 ZK/28/1992/2016 35 0 0
30. Realizace projektu "Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod" - souhrnná informace - staženo"
31. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Oblastní nemocnice Náchod 1. etapa modernizace a dostavby" - staženo
32. Vypořádání poskytnutého daru od firmy JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem na akci Přístavba dvorního traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
34 ZK/28/1993/2016 33 0 0
33. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci k projektu Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově
35 ZK/28/1994/2016 33 0 0
34. Předfinancování silničních projektů připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1
36 ZK/28/1995/2016 33 0 0
35. Financování dopracování projektových dokumentací pro projekty do Integrovaného regionálního operačního programu specifického cíle2.4.
37 ZK/28/1996/2016 32 0 0
36. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
38 ZK/28/1997/2016 31 0 0
37. Náklady a zdroje financování akce "Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166" v rámci projektu "Rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
39 ZK/28/1998/2016 39 0 0
38. Návrh na uzavření darovací smlouvy na pozemek s městem Rychnov nad Kněžnou k akci "Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
40 ZK/28/1999/2016 37 0 0
39. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní L. F. pro realizaci akce "Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
41 ZK/28/2000/2016 35 0 0
40. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s panem Bc. A. P. pro realizaci akce "Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
42 ZK/28/2001/2016 34 0 0
41. Návrh Smlouvy o právu provést stavbu s paní S. P. pro realizaci akce "Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
43 ZK/28/2002/2016 35 0 0
42. Návrh na odkup části pozemků s paní JUDr. J. S. pro realizaci akce "Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
44 ZK/28/2003/2016 36 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 43 - 67
45 36 0 0
hlasování k bodům č. 43 - 67
46 39 0 0
43. Návrh na výkup pozemku p. č. 473/28 v k. ú. Osenice
46 ZK/28/2004/2016 39 0 0
44. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/875/2014 ze dne 28.4.2014 a návrh na výkup pozemku p.č. 948/1 v k. ú. a obci Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou
46 ZK/28/2005/2016 39 0 0
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1042/2014 ze dne 15.9.2014 a návrh na výkup pozemku v k.ú. a obci Vidochov, okr. Jičín
46 ZK/28/2006/2016 39 0 0
46. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Holín, okr. Jičín
46 ZK/28/2007/2016 39 0 0
47. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Tutleky, okr. Rychnov nad Kněžnou
46 ZK/28/2008/2016 39 0 0
48. Návrh na darování pozemku v k.ú. Velká Ledhuje, okr. Náchod, do vlastnictví města Police nad Metují
46 ZK/28/2009/2016 39 0 0
49. Návrh na darování pozemku v k. ú. Mladějov v Čechách a obci Mladějov, okr. Jičín
46 ZK/28/2010/2016 39 0 0
50. Návrh na darování pozemků v k.ú. Deštné v Orlických horách, okr. Rychnov nad Kněžnou, do vlastnictví obce Deštné v Orlických horách
46 ZK/28/2011/2016 39 0 0
51. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Újezd pod Troskami, okr. Jičín
46 ZK/28/2012/2016 39 0 0
52. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou
46 ZK/28/2013/2016 39 0 0
53. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemku - darování celé stavby silnice III/30013 v k.ú. Nové Lesy
46 ZK/28/2014/2016 39 0 0
54. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků - darování úseků vyřazené stavby silnice III/327 23 v k.ú.Chlumec nad Cidlinou
46 ZK/28/2015/2016 39 0 0
55. Návrh na majetkoprávní vypořádání staveb pozemních komunikací včetně pozemků – staveb silnic III/01413 aIII/01414 v k.ú. Mladé Buky
46 ZK/28/2016/2016 39 0 0
56. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1050/2014 ze dne 15.9.2014
46 ZK/28/2017/2016 39 0 0
57. Návrh na příjem daru od obce Markvartice, pozemku v k. ú. Spyšova a obci Sobotka
46 ZK/28/2018/2016 39 0 0
58. Návrh na příjem daru od města Jičín, pozemků v k. ú. a obci Jičín
46 ZK/28/2019/2016 39 0 0
59. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. a obci Černý Důl, okr. Trutnov
46 ZK/28/2020/2016 39 0 0
60. Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví - pozemků zastavěných silnicí III/2997 v k.ú. Pouchov, v k.ú. Piletice a v k.ú. Rusek a obci Hradec Králové z vlastnictvíMinisterstva obrany ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje
46 ZK/28/2021/2016 39 0 0
61. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dobrošov a obec Náchod
46 ZK/28/2022/2016 39 0 0
62. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkům v k. ú. Robousy a obci Jičín
46 ZK/28/2023/2016 39 0 0
63. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce "Most ev. č. 29932-3 v k. ú. Pilníkov"
46 ZK/28/2024/2016 39 0 0
64. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce "Silnice III/30324 Broumov-Šonov" na pozemku v k. ú. Rožmitál a obci Broumov
46 ZK/28/2025/2016 39 0 0
65. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Stavební akce III/3089 - průtah Smiřice" na pozemcích k. ú. a obci Smiřice
46 ZK/28/2026/2016 39 0 0
66. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce "II/305 Týniště nad Orlicí-Albrechtice nad Orlicí" v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí
46 ZK/28/2027/2016 39 0 0
67. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce "Rekonstrukce mostu ev. č. 3034-3 Slatina nad Úpou"
46 ZK/28/2028/2016 39 0 0
68. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje - staženo
69. Revokace usnesení ZK/24/1639/2015 - termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2016
47 ZK/28/2029/2016 39 1 0
- Závěr
-

Soubory ke stažení