USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 38 0 0
ověřovatelé zápisu
2 38 0 0
schválení programu 27. zasedání
návrh na sloučení projednávání bodů č. 8 a č. 91
3 36 0 1
schválení programu 27. zasedání
4 36 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/27/1874/2016 38 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 ZK/27/1875/2016 38 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7 ZK/27/1876/2016 37 0 1
4. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
8 ZK/27/1877/2016 36 0 0
5. Poskytnutí finančního daru z kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
9 ZK/27/1878/2016 37 0 0
6. Návrh novace dotační smlouvy a poskytnutí dalších finančních prostředků Mesna zajednica Kruščica, Srbsko
10 ZK/27/1879/2016 38 0 0
7. Projednání návrhu na udělení Záslužných medailí KHK u příležitosti Dne kraje 8.5.2016
11 ZK/27/1880/2016 37 0 0
8. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
12 ZK/27/1881/2016 36 0 0
9. Dodatek č. 1. ke smlouvě o úvěru č.697/12/LCD
14 ZK/27/1882/2016 38 0 0
10. Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015
15 ZK/27/1883/2016 37 0 0
11. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
16 ZK/27/1884/2016 37 0 0
12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje do dotačního programu 16POV01 a 16POV02 dotační oblasti Programu obnovy venkova 2016
17 ZK/27/1885/2016 32 0 0
13. "Změna názvu projektu 15RRD05-0010 z „CYKLOTRASA Č. 14 - ÚSEK MOST ""ŽELEZŇÁK - ZO ROZKVĚT MÍRU"" V HRADCI KRÁLOVÉ“ na „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova Lhota v Hradci Králové“ "
18 ZK/27/1886/2016 31 0 0
14. Dotační programy Královéhradeckého kraje pro oblast sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport pro rok 2016
19 ZK/27/1887/2016 37 0 0
15. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit 16SMR
20 ZK/27/1888/2016 36 0 0
16. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016
21 ZK/27/1889/2016 37 0 0
17. Poskytnutí dotací na individuální účel
22 ZK/27/1890/2016 36 0 0
18. Přistoupení Univerzity Hradec Králové k Memorandu o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitostí 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866
23 ZK/27/1891/2016 38 0 0
19. Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o. – činnost regionální kanceláře Hradec Králové Region Convention Bureau
24 ZK/27/1892/2016 37 0 0
20. Realizace projektu Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje a schválení smlouvy o partnerství s finanční účastí v rámci tohoto projektu
25 ZK/27/1893/2016 36 0 0
21. Realizace projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje“
26 ZK/27/1894/2016 34 0 1
22. Návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2016 za plnění závazku veřejné služby na základě uzavřené smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Královéhradeckou labskou o.p.s.
27 ZK/27/1895/2016 36 0 1
23. Prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
28 22 8 9
23. Prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
29 ZK/27/1896/2016 36 0 4
24. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30 ZK/27/1897/2016 37 0 0
25. Žádost Horské služby ČR, o.p.s. o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s grantovým projektem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31 ZK/27/1898/2016 36 0 1
26. Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem a Lochenice
32 ZK/27/1899/2016 39 0 0
27. "Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci ""CIAF 2016"" "
33 ZK/27/1900/2016 29 0 7
28. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 společnosti OREDO s.r.o.
34 ZK/27/1901/2016 39 0 0
29. Schválení návrhů smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK a Centru služeb pro silniční dopravu
35 ZK/27/1902/2016 38 0 0
30. Zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
36 ZK/27/1903/2016 38 0 0
31. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje
37 ZK/27/1904/2016 38 0 0
32. Žádost Českého červeného kříže o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016
38 ZK/27/1905/2016 35 0 1
33. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2016
39 ZK/27/1906/2016 36 0 0
34. Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2016 - Horská služba, o.p.s.
40 ZK/27/1907/2016 39 0 0
35. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016 - 2020)
41 ZK/27/1908/2016 26 6 8
36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2014/2015
42 ZK/27/1909/2016 38 0 0
37. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
43 ZK/27/1910/2016 39 0 0
38. Návrh na uzavření leasingové smlouvy Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, za účelem nákupu traktoru
44 ZK/27/1911/2016 39 0 0
39. Úprava rozpočtu odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9. pro rok 2016.
45 ZK/27/1912/2016 39 0 0
40. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2016.
46 ZK/27/1913/2016 38 0 0
41. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci - podpora činnosti mládežnické regionální Fotbalové akademie Královéhradeckého kraje.
47 ZK/27/1914/2016 31 0 4
42. Schválení navýšení dotace pro Denní stacionář APROPOv rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016
48 ZK/27/1915/2016 32 0 0
43. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016
49 ZK/27/1916/2016 33 0 0
44. Dílčí změny dotačních smluv v důsledku aktualizace metodiky MPSV pro rok 2016
50 ZK/27/1917/2016 33 0 0
45. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
51 ZK/27/1918/2016 36 0 0
46. Prominutí vrácení části dotace obci Jetřichov
52 ZK/27/1919/2016 36 0 0
47. Prominutí vrácení části dotace obci Suchý Důl
53 ZK/27/1920/2016 34 0 0
48. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – I.
54 ZK/27/1921/2016 32 0 0
49. Prodloužení termínu realizace projektu obce Kněžnice dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04838
55 ZK/27/1922/2016 36 0 0
50. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - II. etapa
56 ZK/27/1923/2016 35 0 0
51. Změna č. 39/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
57 ZK/27/1924/2016 34 0 0
52. Projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj na rok 2016
58 ZK/27/1925/2016 34 0 0
53. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" "
návrh JUDr. Cogana (záznam hlasování bez rozpravy)
59 2 3 27
53. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" "
návrh Ing. Dernera (záznam hlasování bez rozpravy)
60 15 18 0
53. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" "
návrh Ing. Plasse (záznam hlasování bez rozpravy)
61 32 0 2
53. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" "
původní návrh (záznam celé rozpravy bez hlasování)
62 ZK/27/1926/2016 32 0 3
54. Návrh na schválení přípravy projektových záměrů nemocnic do Operačního programu Životní prostředí 2014+
63 ZK/27/1927/2016 32 0 0
55. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci k projektu Zateplení fasády a střechy budovy školy SŠGS v Nové Pace
64 ZK/27/1928/2016 30 0 0
56. Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého Kraje
65 ZK/27/1929/2016 31 0 0
57. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
66 31 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 58 - 65
67 30 0 0
hlasování k bodům č. 58 - 65
68 ZK/27/1930/2016 30 0 0
58. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem Ing. F. B. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1931/2016 30 0 0
59. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Ja. Š. a panem Ji. Š. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1932/2016 30 0 0
60. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem Ing. F. B. (podíl 120/480) pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1933/2016 30 0 0
61. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní M. F. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1934/2016 30 0 0
62. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem M. V. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1935/2016 30 0 0
63. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní M. S. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1936/2016 30 0 0
64. "Návrh Smlouvy o právu provést stavbu s paní I. P. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1937/2016 30 0 0
65. "Návrh Smlouvy o právu provést stavbu s paní M. K. a panem L. K. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
68 ZK/27/1938/2016 30 0 0
66. Návrh Plánovací smlouvy č. 1/2016 s Městem Nové Město nad Metují na přípravu akce „Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy – Nové Město nad Metují, Krčín)“ z projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
69 ZK/27/1939/2016 31 0 0
67. "Odůvodnění významné veřejné zakázky ""Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166"" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. "
70 ZK/27/1940/2016 31 0 0
návrh na stažení bodu č.68
neplatné
71
návrh na stažení bodu č.68
72 31 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 69 - 90
73 29 0 0
hlasování k bodům č. 69 - 90
74 29 0 0
68. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
74
69. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Březka a obci Libuň, okr. Jičín
74 ZK/27/1941/2016 29 0 0
70. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Bukovina u Hradce Králové a obci Černilov, okr. Hradec Králové
74 ZK/27/1942/2016 29 0 0
71. Návrh na výkup pozemku p. č. 204/13 a částí pozemků p. č. 172/4 a 172/1 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí
74 ZK/27/1943/2016 29 0 0
72. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
74 ZK/27/1944/2016 29 0 0
73. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 1158 v k. ú. Libňatov
74 ZK/27/1945/2016 29 0 0
74. Návrh na darování pozemku v k. ú. Lavice a obci Sobotka, okr. Jičín, do vlastnictví obce Markvartice
74 ZK/27/1946/2016 29 0 0
75. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Červený Kostelec, okr. Náchod
74 ZK/27/1947/2016 29 0 0
76. Návrh na darování pozemků v k. ú. Hustířany a obci Velichovky a v k. ú. a obci Velichovky, okr. Náchod
74 ZK/27/1948/2016 29 0 0
77. Návrh na darování pozemků v k. ú. Horní Malá Úpa a obci Malá Úpa a v k. ú. Dolní Malá Úpa a obci Malá Úpa, okr. Trutnov
74 ZK/27/1949/2016 29 0 0
78. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou a v k. ú. a obci Lupenice, okr. Rychnov nad Kněžnou
74 ZK/27/1950/2016 29 0 0
79. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části pozemků p. č. 714/10, p. č. 714/1 a p. č. 957/2 v k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou
74 ZK/27/1951/2016 29 0 0
80. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku p. č. 169/1 a část pozemku p. č. 208/2 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí
74 ZK/27/1952/2016 29 0 0
81. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/11/702/2006 ze dne 9.3.2006 – darování části silnice III/327 22 v k. ú. Loukonosy a obci Žiželice nad Cidlinou, okr. Kolín do vlastnictví Středočeského kraje
74 ZK/27/1953/2016 29 0 0
82. Návrh na příjem daru od obce Chvaleč, pozemku v k. ú. Petříkovice u Trutnova a obci Chvaleč
74 ZK/27/1954/2016 29 0 0
83. Návrh na příjem daru od města Police nad Metují, pozemku v k. ú. Velká Ledhuje a obci Police nad Metují
74 ZK/27/1955/2016 29 0 0
84. "Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce ""Silnice III/31814 Rychnov nad Kněžnou Habrová- opěrná zeď"", v k. ú. Rychnov nad Kněžnou "
74 ZK/27/1956/2016 29 0 0
85. "Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce ""Silnice II/295 rekonstrukce opěrné zdi STUDENÉ KOLENO"", v k. ú. Hořejší Vrchlabí, obci Vrchlabí "
74 ZK/27/1957/2016 29 0 0
86. "Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce ""Silnice II/295 rekonstrukce opěrné regulační zdi U MOSTU"", v k. ú. Přední Labská, obci Špindlerův Mlýn "
74 ZK/27/1958/2016 29 0 0
87. "Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce ""Silnice II/295 regulační zeď NAD RÁKOSÁRNOU"", v k. ú. Přední Labská, obci Špindlerův Mlýn "
74 ZK/27/1959/2016 29 0 0
88. Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření
74 ZK/27/1960/2016 29 0 0
89. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obec Jičín
74 ZK/27/1961/2016 29 0 0
90. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
75 ZK/27/1962/2016 29 0 0
91. Návrh zákonodárné iniciativy
13 22 0 15
92. Volba člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
76 ZK/27/1963/2016 29 0 0
- Závěr
-

Soubory ke stažení