USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 40 0 0
ověřovatelé zápisu
2 41 0 0
schválení programu 26. zasedání
3 40 0 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/26/1797/2016 39 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
5 ZK/26/1798/2016 40 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/26/1799/2016 39 0 0
4. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2015
7 ZK/26/1800/2016 40 0 0
5. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
8 ZK/26/1801/2016 41 0 0
6. Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
9 ZK/26/1802/2016 41 0 0
7. Dotační program 16SMV05 Polytechnická výchova a vzdělávání pro rok 2016
10 ZK/26/1803/2016 40 0 0
8. Dotace na zajištění spolufinancování účelových investičních dotací obcí pro jednotky SDH obcí
11 ZK/26/1804/2016 40 0 0
9. Žádosti o dotace na individuální účel
12 ZK/26/1805/2016 40 0 0
10. Dohoda o spolupráci na projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část
13 ZK/26/1806/2016 40 0 0
11. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
návrh Ing. Plasse
14 20 8 14
11. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
původní návrh
15 20 13 8
12. Návrh plánovací smlouvy o rozdělení stavebních objektů dle investorů stavby pod názvem „I/31 Hradec Králové křižovatka Mileta – změna DÚR“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem - staženo z programu (nahrazeno bodem č. 83)
13. Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2016
16 ZK/26/1807/2016 37 0 0
14. Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2016
19 ZK/26/1812/2016 33 0 1
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 15 - 18
17 36 0 0
hlasování k bodům č. 15 - 18
18 34 0 1
15. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s.
18 ZK/26/1808/2016 34 0 1
16. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Náchod a.s.
18 ZK/26/1809/2016 34 0 1
17. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
18 ZK/26/1810/2016 34 0 1
18. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – Městská nemocnice, a.s.
18 ZK/26/1811/2016 34 0 1
19. Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016
20 21 6 7
20. Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním
21 ZK/26/1813/2016 35 0 0
21. Schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016
22 ZK/26/1814/2016 34 0 0
22. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.
23 ZK/26/1815/2016 34 0 0
23. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na předfinancování nákupů nemovitostí při přípravě projektů v rámci výzev IROP pro oblast deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a pro oblast rozvoje sociálních služeb
24 ZK/26/1816/2016 33 0 0
24. Optimalizace speciálního školství
25 ZK/26/1817/2016 31 0 0
25. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
26 ZK/26/1818/2016 32 0 0
26. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
27 ZK/26/1819/2016 31 0 0
27. Prodloužení termínu realizace projektu obce Slatiny dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04841
28 ZK/26/1820/2016 28 0 0
28. Změna termínu realizace projektů obcí Obědovice a Měník
29 ZK/26/1821/2016 29 0 0
29. Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
30 ZK/26/1822/2016 32 0 0
30. Aktualizace pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod
31 ZK/26/1823/2016 34 0 0
31. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Královéhradeckém kraji
32 ZK/26/1824/2016 35 0 0
32. Poskytnutí dotace na zajištění činnosti krajského koordinátora EVVO 2016 - staženo z programu
33. Podpora projektu Integrovaný přístup k managementu jakosti podzemních vod funkčních městských aglomerací (AMIIGA Central Europe)
33 ZK/26/1825/2016 36 0 0
34. "Realizace projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod "
34 ZK/26/1826/2016 37 0 1
35. Významné veřejné zakázky k projektům silniční dopravní infrastruktury v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - revokace
35 ZK/26/1827/2016 39 0 0
36. Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím na financování přípravy projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+
36 ZK/26/1828/2016 39 0 0
37. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
37 ZK/26/1829/2016 38 0 0
38. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
38 ZK/26/1830/2016 40 0 0
39. Navýšení rozpočtu kapitoly 21
39 ZK/26/1831/2016 40 0 0
40. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016, odvětví školství - 1. úprava
40 ZK/26/1832/2016 40 0 0
41. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016, odvětví správa majetku kraje - 1. úprava
41 ZK/26/1833/2016 41 0 0
42. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016, odvětví zdravotnictví - 1. úprava
42 ZK/26/1834/2016 39 0 0
43. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví doprava pro rok 2015 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016
43 ZK/26/1835/2016 40 0 0
44. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví sociální věci pro rok 2015 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016
44 ZK/26/1836/2016 39 0 0
45. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví kultura pro rok 2015 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016
45 ZK/26/1837/2016 39 0 0
46. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví krajský úřad pro rok 2015 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016
46 ZK/26/1838/2016 38 0 0
47. Návrh na změnu použití finančních prostředků pro projekt OPŽP – Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 předkládané v 60. výzvě – staženo z programu
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 48 - 58
47 41 0 0
hlasování k bodům č. 48 - 58
48 36 0 0
48. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem J. M. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1839/2016 36 0 0
49. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní J. J. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1840/2016 36 0 0
50. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní H. D. a panem Z. D. v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1841/2016 36 0 0
51. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní T. V. a panem Mgr. V. V. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1842/2016 36 0 0
52. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku J. S. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1843/2016 36 0 0
53. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s paní L. G. a panem M. G. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1844/2016 36 0 0
54. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem Jo. R. a panem Ja. R. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1845/2016 36 0 0
55. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků s paní Ing. arch. M. D. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1846/2016 36 0 0
56. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní Ing. arch. M. D. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1847/2016 36 0 0
57. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s CID, s.r.o., v rámci Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1848/2016 36 0 0
58. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků s panen Ing. M. S. pro realizaci akce Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
48 ZK/26/1849/2016 36 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č.59 - 75
49 37 0 0
hlasování k bodům č. 59 - 75
50 35 0 0
59. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka, okr. Jičín
50 ZK/26/1850/2016 35 0 0
60. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Bohuslavice nad Úpou a obci Trutnov
50 ZK/26/1851/2016 35 0 0
61. Návrh na prodej pozemků v k.ú. Hejtmánkovice
50 ZK/26/1852/2016 35 0 0
62. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Police n. Metují, okr. Náchod
50 ZK/26/1853/2016 35 0 0
63. Návrh na prodej bývalé myčky v Opočně
50 ZK/26/1854/2016 35 0 0
64. Návrh na darování pozemků v k. ú. Dolní Dobrá Voda a obci Dobrá Voda u Hořic a v k. ú. Horní Dobrá Voda a obci Dobrá Voda u Hořic, okr. Jičín
50 ZK/26/1855/2016 35 0 0
65. Návrh na darování pozemků v k.ú. Královec, okr. Trutnov, do vlastnictví obce Královec
50 ZK/26/1856/2016 35 0 0
66. Návrh na darování pozemku v k.ú. Rasošky, okr. Náchod, do vlastnictví obce Rasošky
50 ZK/26/1857/2016 35 0 0
67. Návrh na darování pozemku v k.ú. Otovice u Broumova, okr. Náchod, do vlastnictví obce Otovice
50 ZK/26/1858/2016 35 0 0
68. Návrh na darování pozemků v k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou a v k. ú. Roveň u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou
50 ZK/26/1859/2016 35 0 0
69. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků - darování úseků vyřazené stavby silnice III/28114 v k.ú. Újezd pod Troskami a v k.ú. Libunec
50 ZK/26/1860/2016 35 0 0
70. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Roveň u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou
50 ZK/26/1861/2016 35 0 0
71. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Prkenný Důl a obci Žacléř, okr. Trutnov
50 ZK/26/1862/2016 35 0 0
72. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. a obci Červený Kostelec, okr. Náchod
50 ZK/26/1863/2016 35 0 0
73. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku v k.ú. Kunčina Ves u Zdobnice
50 ZK/26/1864/2016 35 0 0
74. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku v k.ú. Borohrádek od podílových spoluvlastníků
50 ZK/26/1865/2016 35 0 0
75. Nabídka na využití předkupního práva k části pozemku v k.ú. Borohrádek od Lesů České republiky, s.p.
50 ZK/26/1866/2016 35 0 0
76. Návrh na odměňování členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členů komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, pro rok 2016
51 ZK/26/1867/2016 36 0 0
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
návrh Ing. Kebuse
52 25 4 7
77. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doplněný návrh Ing. Dernera
53 ZK/26/1868/2016 33 1 2
78. "Účast Královéhradeckého kraje na mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet "
54 20 6 12
79. "Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou Lesy České republiky, s.p., pro realizaci akce Rekonstrukce II/295 - Dolní Branná - MOK I/14 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa "
55 ZK/26/1869/2016 37 0 0
80. "Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Povodí Labe, s.p., pro realizaci akce Rekonstrukce II/295 - Dolní Branná - MOK I/14 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa "
56 ZK/26/1870/2016 37 0 0
81. "Návrh na schválení přípravy a realizace významné veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice "
57 ZK/26/1871/2016 36 0 0
82. Přehled zahraničních služebních cest členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2015
58 ZK/26/1872/2016 37 0 0
83. Návrh dohody o úhradě nákladů na vybudování stavebních objektů v rámci stavby „Křižovatka Mileta“ a o vlastnictví jednotlivých stavebních objektů, které budou vybudovány v rámci této stavby, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem.
59 ZK/26/1873/2016 37 0 0
- Závěr
-

Soubory ke stažení