USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

V průběhu zasedání došlo k technické závadě na mikrofonech. Omlouváme se, že v bodě č. 1 není srozumitelný příspěvěk zastupitelky Berdychové a v bodech 23-41 vypadl mikrofon předsedajímu panu Rumlovi. Děkujeme za pochopení.

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod ]
1 38 0 2
ověřovatelé zápisu
2 41 0 0
schválení programu 23. zasedání
3 41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/24/1636/2015 41 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
5 ZK/24/1637/2015 41 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/24/1638/2015 40 0 0
4. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2016
7 ZK/24/1639/2015 38 0 0
5. Poskytnutí finančního daru a účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje
8 ZK/24/1640/2015 36 0 0
6. Žádosti o změny poskytnutých dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2015 a 2014
9 ZK/24/1641/2015 34 0 0
7. Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu 2 POV 2015 mimo režim de minimis obci Suchý Důl
10 ZK/24/1642/2015 35 0 0
8. Změna v podpořené žádosti v dotační oblasti regionální rozvoj
11 ZK/24/1643/2015 33 0 0
9. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sport a tělovýchova - program 15SPT06
12 ZK/24/1644/2015 33 0 0
10. Změna režimu schválené dotace
13 ZK/24/1645/2015 34 0 0
11. Výdaje na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy a věcné vybavení neinvestiční povahy pro obce s JPO pro rok 2015
14 ZK/24/1646/2015 38 0 0
12. Rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2015.
15 ZK/24/1647/2015 37 0 0
13. Převod finančních prostředků Programu obnovy venkova 2015 z kapitálových výdajů do běžných výdajů
16 ZK/24/1648/2015 35 0 0
14. Dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2016
17 ZK/24/1649/2015 36 0 0
15. Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačních programech 15RRD05 a 15CRG01
18 ZK/24/1650/2015 36 0 0
16. Dodatečné poskytnutí dotace z krajských programů v oblasti životního prostředí a zemědělství
19 ZK/24/1651/2015 37 0 0
17. Změna ve schválené dotaci na individuální účel
20 ZK/24/1652/2015 37 0 0
18. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále
21 ZK/24/1653/2015 35 0 1
19. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22 ZK/24/1654/2015 37 0 0
20. Návrh na navýšení příspěvku na provoz pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové
23 ZK/24/1655/2015 35 0 0
21. Projekt Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - finanční prostředky na projektovou dokumentaci
24 ZK/24/1656/2015 35 0 0
22. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“ – OREDO, s.r.o.
25 ZK/24/1657/2015 33 0 0
23. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2015
26 ZK/24/1658/2015 36 0 0
24. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
27 ZK/24/1659/2015 37 0 0
25. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2015.
28 ZK/24/1660/2015 36 0 0
26. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016.
29 ZK/24/1661/2015 36 0 0
27. Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje.
30 ZK/24/1662/2015 34 0 0
28. Návrh na navýšení kap. 28 - příspěvků PO na provoz na rok 2015
31 ZK/24/1663/2015 33 0 0
29. Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2015
32 ZK/24/1664/2015 33 0 0
30. Korekce navýšených dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015
33 ZK/24/1665/2015 33 0 0
31. Přesunutí již schválené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015 na základě žádosti Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION
34 ZK/24/1666/2015 33 0 0
32. Přesunutí již schválené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015 na základě žádosti Domova na Stříbrném vrchu
35 ZK/24/1667/2015 33 0 0
33. Návrh dočerpání rezervy v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015
36 ZK/24/1668/2015 32 0 0
34. Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Náchod
37 ZK/24/1669/2015 30 0 0
35. Návrh na přidělení finančních prostředků z FRR Královéhradeckého kraje na řešení havarijního stavu v Domově U Biřičky
38 ZK/24/1670/2015 33 0 0
36. Změna č. 38/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
39 ZK/24/1671/2015 36 0 0
37. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – IV.
40 ZK/24/1672/2015 36 0 0
38. Prominutí vrácení části dotace obci Bílá Třemešná
41 ZK/24/1673/2015 35 0 0
39. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou
42 ZK/24/1674/2015 37 0 0
40. Návrh na změny vyplývající ze zvýšených platových tarifů u příspěvkových organizací kraje a krajského úřadu
43 ZK/24/1675/2015 38 0 0
41. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" "
44 ZK/24/1676/2015 38 0 0
42. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
45 ZK/24/1677/2015 32 0 0
43. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015, odvětví činnost krajského úřadu
46 ZK/24/1678/2015 31 0 0
44. "Odůvodnění významné veřejné zakázky ""Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14"" v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa "
47 ZK/24/1679/2015 32 0 0
45. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní E. P. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/24/1680/2015 31 0 0
46. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s paní D. S. a paní L. S. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
49 ZK/24/1681/2015 33 0 0
47. Významné veřejné zakázky k projektům silniční dopravní infrastruktury v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
50 ZK/24/1682/2015 32 0 0
48. Postup při konání opakované dražby
51 ZK/24/1683/2015 31 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 49- 66
52 31 0 0
hlasování k bodům č. 49 - 66
53 32 0 0
49. Návrh na prodej částí pozemků v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou
53 ZK/24/1684/2015 32 0 0
50. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Mladějov v Čechách a obci Mladějov, okr. Jičín
53 ZK/24/1685/2015 32 0 0
51. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Petříkovice u Trutnova a obci Chvaleč, okr. Trutnov
53 ZK/24/1686/2015 32 0 0
52. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
53 ZK/24/1687/2015 32 0 0
53. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Roudnice
53 ZK/24/1688/2015 32 0 0
54. Návrh na výkup pozemku p. č. 3002/2 v k. ú. Číčová a obci Čermná nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
53 ZK/24/1689/2015 32 0 0
55. Návrh na výkup pozemků p. č. 3006/2 a 3007/4 v k. ú. Číčová a obci Čermná nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
53 ZK/24/1690/2015 32 0 0
56. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Pilníkov I a obec Pilníkov
53 ZK/24/1691/2015 32 0 0
57. Návrh na vzájemnou směnu pozemků v k. ú. Černíkovice a v k. ú. Černá Voda u Orlického Záhoří
53 ZK/24/1692/2015 32 0 0
58. Návrh na zrušení části usnesení č. ZK/21/1443/2015 ze dne 11.5.2015 - darování pozemků v k. ú. a obci Borohrádek do majetku města Borohrádek
53 ZK/24/1693/2015 32 0 0
59. Návrh na darování pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí
53 ZK/24/1694/2015 32 0 0
60. Návrh na darování pozemků v k.ú. Studnice u Náchoda, okr. Náchod, do vlastnictví obce Studnice
53 ZK/24/1695/2015 32 0 0
61. Návrh na darování pozemků v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, okr. Trutnov, do vlastnictví města Rtyně v Podkrkonoší
53 ZK/24/1696/2015 32 0 0
62. Návrh na darování pozemku v k.ú. Vilantice, okr. Trutnov, do vlastnictví obce Vilantice
53 ZK/24/1697/2015 32 0 0
63. Návrh darovat pozemky v k. ú. Pražské Předměstí a obec Hradec Králové
53 ZK/24/1698/2015 32 0 0
64. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě v k.ú. Náchod
53 ZK/24/1699/2015 32 0 0
65. Návrh na příjem daru od obce Malá Úpa, pozemku v k. ú. Dolní Malá Úpa a obci Malá Úpa
53 ZK/24/1700/2015 32 0 0
66. Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace v k. ú. Plotiště nad Labem a obec Hradec Králové
53 ZK/24/1701/2015 32 0 0
67. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
54 ZK/24/1702/2015 31 0 0
68. Seriál akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové
55 ZK/24/1703/2015 39 0 0
- Závěr
-

Soubory ke stažení