USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod ]
1 38 0 2
ověřovatelé zápisu
2 41 0 0
schválení programu 23. zasedání
3 41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/23/1538/2015 39 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
5 ZK/23/1539/2015 39 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
návrh na ukončení diskuse
6 33 0 5
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
návrh Ing. France
7 3 20 16
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
původní návrh usnesení
8 ZK/23/1540/2015 30 0 11
4. Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 v Královéhradeckém kraji
9 ZK/23/1541/2015 39 0 0
5. Návrh na poskytnutí finančního daru z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje
10 ZK/23/1542/2015 35 0 3
6. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2015
11 ZK/23/1543/2015 34 0 0
7. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015
12 ZK/23/1544/2015 38 0 0
8. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
13 ZK/23/1545/2015 38 0 0
"Dotační programy dotační oblasti ""Program obnovy venkova"" pro rok 2016 "
14 15 2 24
9. "Dotační programy dotační oblasti ""Program obnovy venkova"" pro rok 2016 "
15 ZK/23/1546/2015 41 0 0
10. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016
16 ZK/23/1547/2015 41 0 0
11. Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2016
17 ZK/23/1548/2015 40 0 0
12. Dotační programy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016
18 ZK/23/1549/2015 41 0 0
13. Podpora veřejně prospěšných projektů 2016 oblast volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport
19 ZK/23/1550/2015 35 0 0
14. Změna projektu 15RRD01-0017 v poskytnuté dotaci z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2015
20 ZK/23/1551/2015 32 0 0
15. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu 15POV02 - obec Dolní Olešnice, obec Jílovice a město Železnice.
21 ZK/23/1552/2015 32 0 0
16. Žádost o změnu žadatele o dotaci
22 ZK/23/1553/2015 33 0 0
17. Žádost o změny v projektu 15KPG01-0153
23 ZK/23/1554/2015 30 0 1
18. Žádost o změnu v projektu 15KPG01-0140
24 ZK/23/1555/2015 30 0 0
19. Návrh uzavření smluv o poskytnutí dotací na individuální účel
25 ZK/23/1556/2015 30 0 0
20. Žádost obce Markvartice o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále
26 ZK/23/1557/2015 28 0 0
21. Změny ve schválených dotacích v oblasti životního prostředí a zemědělství a oblasti kultury a památkové péče
27 ZK/23/1558/2015 26 0 0
22. Změna režimu poskytnuté dotace
28 ZK/23/1559/2015 30 0 0
23. Prodloužení splatnosti půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje - Život bez bariér, z.ú.
29 ZK/23/1560/2015 30 0 0
24. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Slezska - Euroregionu Glacensis
30 ZK/23/1561/2015 30 0 0
25. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
31 ZK/23/1562/2015 30 0 0
26. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32 ZK/23/1563/2015 31 0 0
27. Souhlas ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku – potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru společnosti Centrum evropského projektování a.s.
33 ZK/23/1564/2015 34 0 0
28. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2015
34 ZK/23/1565/2015 34 0 0
29. Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
35 ZK/23/1566/2015 33 0 0
30. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
36 ZK/23/1567/2015 34 0 1
31. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2015 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
37 ZK/23/1568/2015 34 0 0
32. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – III.
38 ZK/23/1569/2015 35 0 0
33. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování akce „Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad“
39 ZK/23/1570/2015 35 0 0
34. Prominutí vrácení části dotace obci Čermná nad Orlicí
40 ZK/23/1571/2015 36 0 0
35. Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2016
41 ZK/23/1572/2015 37 0 0
36. Návrh na schválení navýšení dotace z dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které je financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015
42 ZK/23/1573/2015 37 0 0
37. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016
43 ZK/23/1574/2015 37 0 0
38. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015
44 ZK/23/1575/2015 36 0 0
39. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015
45 ZK/23/1576/2015 37 0 0
40. Přidělení dotace Královéhradeckému kraji na výkon sociální práce v přenesené působnosti v roce 2015
46 ZK/23/1577/2015 39 0 0
41. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2015 a návrh na navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2015
neplatné hlasování
47
41. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2015 a návrh na navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2015
48 ZK/23/1578/2015 30 0 0
42. Návrh Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku
49 ZK/23/1579/2015 30 0 0
43. Realizace projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“
50 ZK/23/1580/2015 32 0 0
44. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" "
51 ZK/23/1581/2015 36 0 0
45. Návrh na schválení darovací smlouvy a návrh na příslib finančních prostředků v roce 2016 na akci Přístavba dvorního traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
52 ZK/23/1582/2015 23 1 10
46. Návrh příslibu finančních prostředků na financování akce realizované v Domově U Biřičky v Hradci Králové
53 ZK/23/1583/2015 35 0 0
47. Návrh na příslib finančních prostředků na akci Přístavba dětské ozdravovny Království Nový Nemojov
54 ZK/23/1584/2015 36 0 0
48. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi, městy, Ředitelstvím silnic a dálnic – správa Hradec Králové a Královéhradeckým krajem
55 ZK/23/1585/2015 35 0 0
49. Návrh na zapojení dotace, na již uskutečněné realizační výdaje projektů schválených k poskytnutí dotace v 64. výzvě Operačního programu Životní prostředí, na kofinancování a financování nezpůsobilých nákladů
56 ZK/23/1586/2015 56 0 0
50. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
57 ZK/23/1587/2015 35 0 0
51. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s panem K. J. v rámci ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
58 ZK/23/1588//2015 34 0 0
52. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s městem Solnice v rámci ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
59 ZK/23/1589/2015 35 0 0
53. "Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby ""Silnice III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach"" v k. ú. a obci Teplice nad Metují "
60 ZK/23/1590/2015 36 0 0
54. "Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby ""Stavební akce III/30815 České Meziříčí"" v k. ú. a obci České Meziříčí "
61 ZK/23/1591/2015 36 0 0
55. Návrh dražební vyhlášky
62 ZK/23/1592/2015 35 0 0
56. Nabídka na odkoupení budovy domova mládeže v Hronově
63 ZK/23/1593/2015 32 0 0
57. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - výkup pozemků v k.ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice
64 ZK/23/1594/2015 33 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 58 - 95
65 33 0 0
hlasování k bodům č. 58 - 95
66 34 0 0
58. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Lhota pod Hořičkami, okr. Náchod
66 ZK/23/1595/2015 34 0 0
59. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Nízká Srbská a obci Machov, okr. Náchod
66 ZK/23/1596/2015 34 0 0
60. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Libunec a obci Libuň, okr. Jičín
66 ZK/23/1597/2015 34 0 0
61. Návrh na výkup pozemku p.č. 876/12 v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady, okr. Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/23/1598/2015 34 0 0
62. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Horní Dobrá Voda a obci Dobrá Voda u Hořic, okr. Jičín
66 ZK/23/1599/2015 34 0 0
63. Návrh na vykoupení pozemkových parcel č. 591 a 592 v k. ú. Bělá u Pecky a obci Pecka
66 ZK/23/1600/2015 34 0 0
64. Návrh na vykoupení pozemkové parcely č. 644/8 v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
66 ZK/23/1601/2015 34 0 0
65. Návrh na vykoupení pozemkové parcely č. 644/9 v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
66 ZK/23/1602/2015 34 0 0
66. Návrh na vykoupení pozemkové parcely č. 644/7 v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
66 ZK/23/1603/2015 34 0 0
67. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkům v k.ú. Praskačka
66 ZK/23/1604/2015 34 0 0
68. Nabídka na využití předkupního práva k části p.p.č. 965/2 v k.ú. Borohrádek
66 ZK/23/1605/2015 34 0 0
69. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku ve výši spoluvlastnického podílu v k.ú. Kunčina Ves u Zdobnice
66 ZK/23/1606/2015 34 0 0
70. Návrh na prodej nemovitých věcí v k. ú. Kunčina Ves u Zdobnice a obec Zdobnice
66 ZK/23/1607/2015 34 0 0
71. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/23/1608/2015 34 0 0
72. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Slavětín u Radvanic a obci Radvanice, okr. Trutnov
66 ZK/23/1609/2015 34 0 0
73. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Bolehošť, okr. Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/23/1610/2015 34 0 0
74. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svinary a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
66 ZK/23/1611/2015 34 0 0
75. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Kosičky od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
66 ZK/23/1612/2015 34 0 0
76. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Zachrašťany od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
66 ZK/23/1613/2015 34 0 0
77. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Káranice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
66 ZK/23/1614/2015 34 0 0
78. Návrh na darování pozemků v k. ú. Slezské Předměstí, Slatina u Hradce Králové a Plačice do vlastnictví Statutárního města Hradec Králové
66 ZK/23/1615/2015 34 0 0
79. Návrh na darování pozemku v k.ú. Lípa u Hradce Králové a obci Všestary do vlastnictví obce Všestary
66 ZK/23/1616/2015 34 0 0
80. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem do majetku města Třebechovice pod Orebem
66 ZK/23/1617/2015 34 0 0
81. Návrh na darování částí pozemku v k.ú. Hustířany
66 ZK/23/1618/2015 34 0 0
82. Návrh na darování částí pozemků v k.ú. Třebnouševes
66 ZK/23/1619/2015 34 0 0
83. Návrh na darování pozemků v k.ú. Zaloňov, okr. Náchod, do vlastnictví obce Zaloňov
66 ZK/23/1620/2015 34 0 0
84. Návrh na darování pozemku v k.ú. Hlušice, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Hlušice
66 ZK/23/1621/2015 34 0 0
85. Návrh na darování pozemků v k.ú. Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou, do vlastnictví obce Kvasiny
66 ZK/23/1622/2015 34 0 0
86. Návrh na darování pozemků v k.ú. Velké Svatoňovice, okr. Trutnov, do vlastnictví obce Velké Svatoňovice
66 ZK/23/1623/2015 34 0 0
87. Návrh na darování pozemku v k.ú. Slatina nad Zdobnicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, do vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí
66 ZK/23/1624/2015 34 0 0
88. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obec Kopidlno městu Kopidlno
66 ZK/23/1625/2015 34 0 0
89. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace - darování stavby silnice III/0169 v k.ú. Kumburský Újezd a v k.ú. Studénka u Nové Paky
66 ZK/23/1626/2015 34 0 0
90. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem a v k. ú. Petrovice nad Orlicí a obci Týniště nad Orlicí od města Třebechovice pod Orebem
66 ZK/23/1627/2015 34 0 0
91. Návrh na příjem daru od obce Rudník, pozemků v k. ú. a obci Rudník
66 ZK/23/1628/2015 34 0 0
92. Návrh na přijetí daru - p.p.č. 1194/2 v k.ú. Vilantice od obce Vilantice
66 ZK/23/1629/2015 34 0 0
93. Návrh na příjem daru od obce Královec, pozemku v k. ú. a obci Královec
66 ZK/23/1630/2015 34 0 0
94. Návrh na příjem daru od města Vysoké Veselí, pozemku v k. ú. a obci Vysoké Veselí
66 ZK/23/1631/2015 34 0 0
95. Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření
66 ZK//23/1632/2015 34 0 0
96. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
97. Návrh na svěření nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
67 ZK/23/1633/2015 35 0 0
98. Návrh na schválení přípravy projektu Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov a návrh na výkup pozemků s objektem budovy č.p. 57 v k.ú. a obci Trutnov pro realizaci projektu vytvoření Centra duševního zdraví v Trutnově
68 ZK/23/1634/2015 35 0 0
99. Kapitola 21 - návrh na schválení přesunu finančních prostředků
69 ZK/23/1635/2015 35 0 0
- Závěr
-

Soubory ke stažení