Kraj se připravuje na dopad klimatických změn a chce zajistit udržitelné hospodaření s vodou

9. 6. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Krajští radní projednali návrh Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě a doporučili ji zastupitelům ke schválení. Tento klíčový dokument adaptace na klimatické změny analyzuje současný stav povrchových i podzemních vod, akceptuje předvídaný vývoj podnebí a určuje konkrétní kroky, jak zajistit udržitelné nakládání s vodou.

Kraj se připravuje na dopad klimatických změn a chce zajistit udržitelné hospodaření s vodou

„Musíme dosáhnout udržitelného nakládání s vodou. Hlavním cílem Politiky kraje o vodě je proto nastavit v obecné, a přesto v dostatečně konkrétní rovině, směr snahy o jeho dosažení. Řada vodohospodářských problémů je dlouhodobého charakteru, překračuje volební cyklus a nelze je řešit bez využití širokého spektra opatření, která přesahují do mnoha dalších oblastí, například zemědělství nebo kompetencí veřejné správy. Politikou kraje o vodě si samospráva kraje na podporu svých rozhodovacích procesů vytváří nástroj k propojení a řízení aktivit ve všech sektorech, kterých se tato problematika týká,“ uvedl radní pro vodní hospodářství a zemědělství Karel Klíma.

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě je originálním odborný materiál, jehož výjimečnost spočívá v tom, že je prvním materiálem v České republice, takto komplexně zpracovaným na úrovni kraje. Jeho samostatnou přílohou je akční plán na roky 2021–22.

Vedení kraje nechalo své území důkladně analyzovat vodohospodářskými odborníky, kteří popsali stávající situaci vodního hospodářství v regionu a označili existující i možné budoucí problémy. Odborníci zároveň provedli předpověď možného vývoje změn klimatu a jejich vliv na vodní zdroje v kraji. Na základě analýz aktuálního stavu vody v kraji vznikly dílčí vize dále rozdělené do stále konkrétnějších misí a kroků, jejichž úspěšné splnění povede k zajištění udržitelného nakládání s vodou.

„Jednotlivých dílčích vizí nelze dosáhnout samostatně, ale řada podmínek je společná pro řešení vícera z nich. Například dobrý stav podzemních vod je podmíněn dostatečným čištěním odpadních vod stejně tak jako dobrý stav povrchových vod. To je dále komplikované vzájemnými vazbami, kdy například stav povrchových vod do velké míry ovlivňuje stav podzemních vod,“ vysvětluje Karel Klíma.

Navazující řešení

Vodohospodáři popsali 25 okruhů problémů, k jejich řešení přiřadili 54 aktivit a 10 nástrojů. Jedním z problémů je například neexistence správce podzemních vod. Přitom většina dodávané pitné vody v kraji je voda podzemní. Královéhradecký kraj bude prosazovat opatření vedoucí k renaturaci nebo revitalizaci vybraných úseků vodních toků zásadních pro zadržení vody v povodí. Pokud se podaří motivovat vlastníky či nájemce půdy ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny, napomůže to k odstranění dalšího problému, a to je nízká odolnost krajiny vůči hydrologickým extrémům.

Královéhradecký kraj bude také podporovat odkanalizování a svedení odpadních vod na čističky odpadních vod u obcí s méně než 500 obyvateli a prosazovat vznik projektů na obnovy pramenných oblastí.

Z hlediska vodního hospodářství vykonává krajský úřad přeneseně státní správu ve formě vodoprávního úřadu. Zastupitelstvo kraje zase schvaluje Plán dílčího povodí, Zásady územního rozvoje nebo Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Podle návrhu znění novely vodního zákona budou kraje odpovědné za sestavování Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.