Základní informace a podklady

21. 3. 2019 Autor: Roman Pavlíček

Zásady přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků probíhá na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon upravuje přezkoumání hospodaření územních samospravných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti a městských částí hlavního města Prahy (dále jen "územní celek") a obsahuje mimo jiné tyto zásady:

 • územní celky si mohou zvolit, zda přezkoumání provede KÚ nebo auditor,
 • v případě, že byl počet obyvatel územního celku k 1. lednu přezkoumávaného období více než 800 obyvatel nebo pokud územní celek provozoval hospodářskou činnost bude provedeno dílčí přezkoumání, které musí být provedeno do konce příslušného kalendářního roku (přezkoumávaného roku).
 • v následujícím roce je u územních celku s počtem obyvatel nad 800 a u územních celků, které vykonávají hospodářskou činnost vykonáno další dílčí resp. závěrečné přezkoumání za období, které nebylo předmětem prvního dílčího přezkoumání. U ostatních územních celků může být provedeno pouze jednorázové přezkoumání.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se snaží zajistit provedení dílčích přezkoumání i u většiny dalších subjektů, kde by dílčí přezkoumání dle zákona provedeno být nemuselo, a to především na základě žádostí jednotlivých územních celků a také z důvodu snahy o poskytnutí metodické pomoci v maximální možné míře a o vytvoření stejné možnosti, opravit si případné chyby ještě před koncem účetní závěrky, i malým obcím a tím tak přispět k co možná nejlepšímu výsledku samotného přezkoumání.

Hlavní povinnosti obcí a DSO vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

 • do 30. června každého kalendářního roku podat žádost na krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření nebo ve stejném termínu oznámit krajskému úřadu zadání přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 1),
 • pokud se územní celek rozhodne zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou smlouvu podle zákona o auditorech a informuje o jejím uzavření krajský úřad, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku (§ 4 odst. 7 a 8),
 • v případě zadání přezkoumání auditorovi předá územní celek stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání auditorem do 15 dnů po jejím projednání v orgánech obce/DSO přezkoumávajícímu orgánu, ve Vašem případě Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje (§ 12 odst. 2),
 • přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání (§ 13 odst. 1 písm. a)),
 • příjmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Dále je územní celek povinen v této informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat (§ 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2).

Přestupky  podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (právní úprava platná od 1. 7. 2017)

- § 22a odst. 1 - Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část hlavního města Prahy nebo Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí přestupku tím, že

 • a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,
 • b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,
 • c) v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků,
 • d) v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria,
 • e) neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2,
 • f) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1,
 • g) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,
 • h) v rozporu s § 15 odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření, nebo
 • i) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

- § 22a odst. 2 - Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí přestupku tím, že v rozporu s

 • a) § 3 odst. 3 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
 • b) § 3 odst. 4 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
 • c) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,
 • d) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria, (Část tohoto přestupku, viz podtržený text, nebude v případě zjištění řešena jako spáchání přestupku, protože v zákoně nejsou tyto povinnosti zakotveny. Tato chyba v zákoně bude pravděpodobně řešena některou z následujících novel.), 
 • e) § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového provizoria,
 • f) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
 • g) § 17 odst. 8 nezveřejní závěrečný účet.

- § 22a odst. 4 - Svazek obcí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s

 • a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet,
 • b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
 • c) § 39 odst. 5 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
 • d) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria, (Část tohoto přestupku, viz podtržený text, nebude v případě zjištění řešena jako spáchání přestupku, protože v zákoně nejsou tyto povinnosti zakotveny. Tato chyba v zákoně bude pravděpodobně řešena některou z následujících novel.),
 • e) § 39 odst. 7 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového provizoria,
 • f) § 39 odst. 9 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
 • g) § 39 odst. 10 nezveřejní závěrečný účet.

Důležitým ustanovením, které se vztahuje k výše uvedeným přestupkům je ustanovení § 22a odst. 5, ve kterém je uvedeno, "Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč".

Přestupky podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (právní úprava platná od 1. 7. 2017)

- § 14 odst. 1 - Územní celek se dopustí přestupku tím, že

 • a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podle § 12 odst. 2,
 • b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
  • 1. nepříjme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
  • 2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
 • c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo
 • d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti, informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.

Důležitým ustanovením, které se vztahuje k výše uvedeným přestupkům je ustanovení § 14 odst. 2, ve kterém je uvedeno, "Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokuta do 50 000 Kč".

Soupis základních materiálů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2018

 • zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva,
 • rozpočtový výhled (střednědobý výhled rozpočtu), rozpočtové provizorium, rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření k roku 2018, závěrečný účet za rok 2017 (a evidence jejich zveřejňování i v elektronické podobě), v roce 2017 došlo ke změně ve zveřejňování těchto dokumentů, zkontrolujte si zveřejňování na úředních deskách, bude předmětem kontroly!!!
 • přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v předchozím období,
 • účetní sestavy r. 2018: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12M, rozvaha a výkaz zisku a ztráty, včetně přílohy k 31.12.2018, při dílčím přezkoumání prováděném v průběhu II. pololetí 2018 pak rozvaha a výkaz Fin 2-12M z posledního uzavřeného měsíce,
 • hlavní kniha, účetní deník a opisy účetních dokladů (předkontace),
 • čerpání přijatých a poskytnutých dotací – smlouva s poskytovatelem, související faktury, včetně jejich zaúčtování,
 • knihy došlých faktur a knihy odeslaných faktur, knihy pohledávek a závazků, upomínky,
 • účetní a pokladní doklady roku 2018, týkající se běžných účtů, rozpočtového hospodaření, zřízených fondů, sdružených prostředků, hospodářské činnosti apod.,
 • živnostenská oprávnění,
 • smlouvy o vytvoření dobrovolných svazků obcí, včetně stanov a osvědčení o registraci,
 • listiny o založení právnických osob (s.r.o., a.s. atd.), zřizovací listiny organizačních složek a příspěvkových organizací,
 • veškeré vnitřní předpisy a směrnice (o majetku, o oběhu účetních dokladů, o způsobu účtování, účtový rozvrh atd.),
 • personální a mzdová agenda (pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce, mzdové listy, dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, usnesení zastupitelstva o stanovení výše odměny zastupitelů atd.),
 • evidence majetku (inventární knihy, knihy materiálových zásob, zařazovací protokoly, vyřazovací protokoly, platný aktuální výpis z katastru nemovitostí, který byl použit k inventarizaci, výpis z účtu majitele cenných papírů, listinné cenné papíry),
 • inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek (inventarizace),
 • smlouvy o půjčkách, úvěrech, zástavách majetku, věcných břemenech, kupní, darovací, nájemní, směnné smlouvy a doklady o zveřejnění záměrů pronajmout či prodat majetek obce atd.,
 • dokumentace k výběrovým řízením, dokumentace k veřejným zakázkám,
 • obecně závazné vyhlášky obce (OZV),
 • zprávy s výsledky předcházejících přezkoumání a kontrol hospodaření zřízených a založených organizací, uskutečněných příslušnými kontrolními orgány v roce 2018,
 • ostatní potřebné doklady si vyžádáme při přezkoumání.

Přehled nejčastějších pochybení zjištěných při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2017

Přehled nejčastějších pochybení zjištěných při přezkoumání hospodaření roku 2017 (xlsx, 10 kB, 7.9.2018 12:19)