Evropská unie, EHP, granty a dotace - Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

_nadpis: Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění pro žadatele ve výzvě 19OPK02:

Vážení žadatelé,
v současné době probíhá kontrola formálních náležitostí podaných žádostí a jejich hodnocení. Předpokládaný termín rozhodnutí orgánu kraje o přidělení/nepřidělení dotace je leden-únor 2020. O výsledku budete následně vyrozuměni.

23.5.2019

Příprava další vlny kotlíkových dotací v kraji

Královéhradecký kraj uspěl s žádostí o poskytnutí 3. grantu kotlíkových dotací u Ministerstva životního prostředí. Zájemcům o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji bude v letech 2019-2022 rozděleno celkem přes 207 mil Kč.

28.3.2019

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové